Predmetom

SIMULACIJA PROCESA OBRADE I MODELIRANJE ALATA NA CNC ...

OSNOVNE KARAKTERISTIKE Win3D-View SOFTVERA Grafi~ka simulacija, dizajnirana prvenstveno za industrijsku upotrebu, realno prikazuje proces obrade, radno okru`enje sa neobra|enim predmetom, alat i stezno sredstvo.

www.mf.unze.ba

Control of Mechanical Systems Vibration -

Vyu itie matematického modelovania mechanického systému a riadenia je predmetom súčasného simulačného výskumu vo svete. Uvedená teória je úspešne aplikovaná pre útlm, redukciu vibrácií strojov, rotorov zariadení, budov, komunikačných prostriedkov.

actamont.tuke.sk

Učeničke zadruge i učeničko poduzeće

Obrazovnom metodom, predmetom „Poslovanje vježbovn e tvrtke" učenici u srednjim školama stječu potrebna zna-nja i vještine poslovanja. Radeći konkretne poslove u sek-torima vježbovnih tvrtki (proizvodnje, marketinga, nabave, prodaje, poduzetništva, računovodstva i financija, ljudskih ...

www.e4e.com.hr

The food advertising market in the Slovak Republic

Komunikačné prostriedky ako nositelia informácií bývajú predmetom rozhodovania jednotlivých zadávateľov reklamy. Príspevok poukazuje na objem finančnýchprostriedkovpreinvestovaných

journals.uzpi.cz

Ovocie

Predmetom schémy je poskytovanie pomoci na úhradu časti poistného v poľnohospodárstve ako jedného z hlavných nástrojov dobrého manažmentu rizika

www.vuepp.sk

Kolorektalni karcinom Colorectal Carcinoma

Strategijske mjere prevencije u općoj populaciji još su predmetom mnogobrojnih studija. Kolorektalni karcinom nastaje slijedom različitih histoloških i molekularnih promjena u složenoj međuzavisnosti između genske osjetlji-vosti i vanjskih utjecaja.

hrcak.srce.hr

PREGLEDNI RAD Postupak biokonzerviranja u proizvodnji ...

Iako je uloga i značenje mikroorga-nizama u procesu zrenja fermentiranih namirnica, a time i fermentiranih kobasica, bila predmetom bro-jnih znanstvenih polemika, vremenom je usvojeno mišljenje da su biokemijske, fizikalne, organoleptičke i druge promjene u hrani, ne zanemarujući i druge čimbenike ...

hrcak.srce.hr

Terapija matiËnim stanicama u lijeËenju akutnog infarkta ...

... EMBASE, Cochrane Library i Current Controlled Trials Register u periodu do kolovoza 2007. godine za ran-domizirane kontrolirane studije u vezi sa terapijom mat iËnim stanicama iz koπtane sræi u akutnom infarktu mio-karda, 13 studija (14 komparacija) sa ukupno 811 ispitani-ka, bilo je predmetom ...

www.kardio.hr

VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA IZVOZ U REPUBLIKU HRVATSKU ...

... prijemljive na virusnu hemoragijsku septikemiju (VHS), zaraznu hematopoetsku nekrozu (IHN), zaraznu anemiju lososa (ISA), Koi herpes virus (KHV) i bolesti bijelih pjega rakova namjenjenih dr avi članici, zoni ili kompartmentu koji/koja je proglašen(a) slobodnim(a) od bolesti ili je predmetom ...

www.mps.hr

UJEDNA^ENOST OPISIVANJA SERIJSKIH PUBLIKACIJA : ANALIZA ...

S. STANAREVI]: UJEDNA^ENOST OPISIVANJA SERIJSKIH PUBLIKACIJA 105 Nevezano uza serijske publikacije, korporativne su odrednice u knji`ni~arskoj zajednici oduvijek bile predmetom polemika. 1961. godine Pari{ka su na~ela 10 donijela prva me|unarodna rje{enja o izboru odrednica.

www.hkdrustvo.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Predmetom