Predklad

ustanovenia z ákona o poľovníctve

... pred ĺ enie platnosti po ľ ovného lístka sa ĺ enie platnosti po ľ ovného lístka sa do 31. do 31. mája mája 2010 predklad 2010 predklad ...

www.veduta.eu

Divadl⁄ na Slovensku v sezŠne 2001/2002

Ro‰enka zaznamen⁄va z⁄kladn” œdaje otvorcoch divadelnøch inscen⁄ci™.Op−Ø predklad⁄me verejnosti na doplnenie ailustr⁄ciu vøber zo ätatistickøch vøkazov, ako ich pre Slovenskø ätatis

www.theatre.sk

ov˝sledkoch a podmienkach v˝chovno *vzdel·vacej *innosti

2 Spr·va ov˝sledkoch a podmienkach v˝chovno-vzdel·vacej *innosti OdbornÈho u*ili*a*ea intern·tneho-Bentlak·sos Szakmunk·skÈpz*Q*`ahy-Ipolys·g za *akolsk˝ rok 20 10/2011 Predklad·: Ing.

www.ousahy.edu.sk

Divadl⁄ na Slovensku v sezŠne 2003/2004

œdaje zpredch⁄dzajœcich troch ro‰eniek predklad⁄ pomerne ucelenø obraz z⁄kladnøch vøvinovøch trendov cel”ho profesion⁄lneho divadeln™ctva na Slovensku.Doklady oumeleckøch

www.theatre.sk

563/2008 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595 ...

... pov inný uchovávať počas obdobia podľa osobitného pred-pisu. 34) (8) Daňovníkdokumentáciupodľaodseku 1 predklad ...

www.zbierka.sk

271/2005 Zákon o výrobe, uvádzaní na trh a používaní ...

... tú predklad áformouetikety, návesky, obalualeboakoukoľvek inouformouoznačeniavrátaneichnávrhov, Strana 2750 Zbierkazákonovč. 271 ...

www.uksup.sk

256/2011 Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 652 ...

... , správyarozvoja informač ných systémov colnej správy predklad á mi-nisterstvu,". ...

www.reserves.gov.sk

453 ZÁKON z30. októbra 2003

... prostrední ctvom ktor é ho predklad áÚstrediepráce, sociálnychvecíarodinyaúradypráce, sociá lnych vec í a rodiny podklady na zostavenie ná-vrhusystemizácienakaždýrozpočtovýrok, l) ...

www.upsvar-tv.sk

Kanaliz·cia - vec v*aetk˝ch

Projektov· dokument·cia stavby (projekt), ktor˙ stavebnÌk S v˝stavbou jednoduchej stavby napr. rodinnÈho domu sa predklad· na stavebnÈ konanie musÌ obsahova*e najm‰: ...

www.turany.sk

596 ZÁKON z5. novembra 2003

Rada školy predklad á n á vrh na kandid á ta na riadite ľ an a základevýberovéhokonania (§4). Návrhradyškolyjepre zriaďovateľazáväzný. (3) Zriaďovateľ ...

www.spssza.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Predklad