Povinen

státu Evropské unie. (2) Do třetích zemí mohou být ...

(4) Před předáním osobních údajů do třetích zemí podle odstavce 3 je správce povinen požádat Úřad o povolení k předání, nestanoví-li zvláštní zákon jinak.

www.credital.eu

správnost rozhodnutí (včetně postupu orgánu) vydan˝ch v ...

Obsahem těchto rozhodnutí je vázán a je povinen z nich vycházet. 2. Případné vady nalézacího řízení (byť by skutečně existovaly) se do řízení o v˝kon rozhodnutí nepřenáöejí.

www.arbitrazni-centrum.cz

PRAVIDEL CHOVÁNÍ NA SJEZDOVCE

V PŘÍPADĚ NEHODY: Každý je povinen v případě nehody poskytnout pomoc. 10. IDENTIFIKACE: Každý účastník, či svědek nehody je povinen poskytnout údaje o své osobě.

www.snowhill.cz

Platnost od: 1. 10. 2010

edpokládané hodnoty zakázky je Zadavatel povinen postupovat dle § 13 Zákona. Tato pravidla se nevztahují: a) Na zakázky či veřejné zakázky spolufinancované z Operačního programu Podnikání a

www.mpo-oppi.cz

smlouva o pronajmu vozu

1) Nájemce je povinen p ři provozu pronajatého vozidla dodržovat všechny pla tné p ředpisy, zejména pravidla silni čního provozu a po čínat si tak, aby nedošlo ke škod ě na majetku a zdraví.

www.optimarent.cz

PØIHLÁŠKA K ÚÈASTI

Poøadatel rozhoduje o pøijetí nebo odmítnutí pøihlášky (zejm. neodpovídá-li èinnost vystavovatele nomenklatuøe veletrhu), pøípadnì o krácení objednané výstavní plochy; svá rozhodnutí není povinen zdùvodòovat.

www.zahradninabytek.mobi

Pravidelné lékařské prohlídky § 87 (1) Pravideln˝m ...

Pravidelné lékařské prohlídky § 87 (1) Pravideln˝m lékařsk˝m prohlídkám je povinen se podrobovat a) řidič vozidla, kter˝ při plnění úkolů souvisejících s v˝konem zvláötních povinností uûívá zvláötního v˝straûného světla modré ...

www.pro-ridice.cz

P Ř E P R A V N Í Ř Á D

Při nastupování je cestující povinen dbát pokynů obsluhy a po vyjetí z nástupní stanice se neprodleně musí zajistit sklopnou závorou proti vypadnutí.

www.skibranna.cz

Ԇ( Ԇ 駺駺駺甒甒 甒畅

Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s

www.japl.cz

Pojem a zařazenísmlouvy

V tomto případěZH povinen oznamovat OB dosa ení-pozvánku ke kontrole Zkoušky, předání, splnění •ZH splnípovinnost provést dílo ádným ukončením a předáním předmětu díla v dohodnutém místěa ase (jinak subsObZ) •Zápis o předání-na ádost kterékoliv strany, obsah mů e ...

www.michalcerny.net

Other sites you could try:

Find videos related to Povinen