Potpisa

KARTON DEPONOVANIH POTPISA Specimen card

Mesto/ Place Datum/ Date KARTON DEPONOVANIH POTPISA Specimen card Broj racuna: Account Number: Broj racuna: Account Number: Broj racuna: Account Number: Maticni broj: Register No: Poreski broj: Tax N: Br. telefona: Telephone No: Naziv preduzeca: Name of company: Mesto i adresa: Place and address ...

www.unicreditbank.rs

Na osnovu člana 28.. Zakona o deviznom poslovanju (»Sl ...

Karton deponovanih potpisa čuva se u nadle nom sektoru Banke. Such list of authorized signatures shall be kept by the relevant department of the Bank.

www.unicreditbank.rs

KARTON DEPONOVANIH POTPISA / SPESIMEN SIGNATURES

Datum/Date_____ Datum/Date_____ _____ _____ KARTON DEPONOVANIH POTPISA / SPESIMEN SIGNATURES Naziv komitenta Account holder`s name : _____ Sedište i adresa : Domicile& Address ...

www.srpskabanka.rs

FILIJALA(Branch office) DATUM (Date): Matični broj ...

FILIJALA (Branch office) DATUM (Date): Broj (N o ): Naziv klijenta (Name of the Client): Broj Računa (Account number): Matični broj (Registration number): Kontakt telefon (Contact number): Namena Računa (Account type): Adresa (Adress): Način Dostave (Delivery type): Ime ...

www.piraeusbank.rs

KARTON DEPONOVANIH POTPISA/SPECIMEN SIGNATURES

Naziv klijenta banke/ Client name Sedište, adresa i telefon klijenta banke/ Domicile, address and phone number Broj računa klijenta banke/ Account number Datum kad je banka overila Karton deponovanih potpisa/ Date when the bank accepted Specimen signature card Matični broj klijenta/ Client ID ...

www.raiffeisenbank.rs

OVERA POTPISA

OVERA POTPISA saĉinjeno na osnovu ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SUDSKIM TAKSAMA* od 08.05.2009. godine * Ovo uputstvo predstavlja okvirni pregled naĉina utvrĊivanja sudskih taksi i iznosa taksi za pojedine sluĉajeve overe saĉinjen radi preliminarnog informisanja zainteresovanih lica ...

www.gigant.rs

ZAK ON  O VERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA

ZAK ON O VERAVANJU POTPISA, RUKOPISA I PREPISA ("Sl. glasnik ", br. 39/93) I VODNE DREDBE Član Overavanje pot pisa ili ukopisa jeste potvrđivanje njihove autentičnosti.Overavanje prepisa jeste potvrđivanje is to vet nosti prepisa sa njegovom izvornom

www.gornjimilanovac.org.rs

KOLEKCIJA "VELIKI KRST" (KQU^ LEGENDA): COLLECTION "THE GREAT ...

Vez potpisa i zapisa. Vrlodobar rad neke od reprezentativnih ruskih ikonopisnih radionica. Prili~no dobro o~uvano. Napomena: Margine su pokrivene lo{im i kasnijim

www.balby.com

IZ GENERALNOG KONZULATA SRBIJE U ^IKAGU LEGALIZACIJA DOKUMENATA

|| 38 | Ogledalo || Jun 2006 | | KONZULAT SCG | Legalizacija (overavanje) isprava u me|unarodnom pravnom saobra}aju je potvrda verodostojnosti potpisa lica koje je ispravu potpisalo i otiska pe~ata organa koji je ispravu izdao.

www.serbianmirror.com

Vlada Crne Gore - U p i t n i k

Pravilnik o postupku i načinu uzimanja fotografije, otisaka prstiju, potpisa i drugih podataka od lica koje traţi azil sadrţi, izmeĎu ostalog, obrasce za uzimanje otisaka prstiju.

www.upitnik.gov.me

Other sites you could try:

Find videos related to Potpisa