Postojanje

Astigmatizam i kontaktna sočiva

U kontekstu oka i kontaktnih sočiva, astigmatizam je postojanje meridionalnih razlika u prelomnoj 'snazi'. Ovo se smatra kao refraktivna (prelomna) amentropija.

www.df.uns.ac.rs

Kolor dopler prikaz i merenja intraovarijumske i ...

Bolesnice koje se podvrgavaju kontrolisanoj hipersti-mulaciji jajnika u IVF ciklusu i kod kojih je na početnom ultrazvučnom pregledu, uz postojanje drugih prediktora lošeg odgovora na stimulaciju, zabele ena i manje izra ena vas-kularizacija strome jajnika i viša rezistencija protoku ...

www.doiserbia.nb.rs

Kliničke manifestacije atopije kod dece u prve dve godine ...

I naše istra ivanje pokazalo je postojanje statistički značajne razlike u koncentraciji ukupnih IgE antitela između Phadiatop infant pozitivne i negativne dece, tako da koncentracije ukupnih IgE antitela iznad cut off vrednosti od 15,15 kU/L, sa visokom senzitivnošću (76,5%) i ...

www.doiserbia.nb.rs

INTERMAKSILARNI ODNOSI VELIČINE ZUBA KOD OSOBA SA ...

Diskusija Preduslov*za*dobru*okluziju*jeste*postojanje* ravnoteže*u*veličini*zuba*gornje*i*donje*vilice. Postoji*veliki*broj*radova*koji*potvrđuju*da* je*veličina*zuba*genetski*determinisana, 8-12 *iako* određeni*autori,*pored*nasledne*komponente,* navode*i*spoljašnje*uticaje*lokalnih*etioloških* ...

www.medfak.ni.ac.rs

*trka*ka potkoljenica *. Iznosimo prikaz slu*aja akutnog

Izmjerene vrijednosti tlaka 10-30 mm Hg manje od dijastoli*kog krvnog tlaka potvr**uje sumnju na postojanje kompartment sindroma, no u medicinskoj literaturi ne postoji potpuno usugla*aeni stav oko kriti*nih vrijednosti tlaka kod kojih dolazi do razvoja ishemije mi*ai**a (19,21).

hrcak.srce.hr

ZNAČAJ VENTRIKULARNIH EKSTRASISTOLA KOD MLAĐIH PACIJENATA ...

Materijal i metode: Metodom slučajnog izbora iza-brani su holter EKG-i kod pacijenata mlađih od 50 godi-na koji su imali urađenu ehokardiografiju i ergometriju, a nalaz ovih pregleda nije upućivao na postojanje ishemij-ske bolesti srca.

www.medical.uns.ac.rs

INTRACEREBRALNA HEMORAGIJA-UČESTALOST I ZNAČAJ FAKTORA RIZIKA

Svim bolesnicima je utvrđivan stepen neurološkog i funkcionalnog deficita (Kanadska neurološka skala, odnosno Bartelov indeks funkcionalne sposobnosti), postojanje poremećaja stanja svijesti (Glazgov koma skalom), postojanje hipertenzivne bolesti (oftalmoskopski pregled), poremećaj glikoregulacije ...

aktuelnosti.org

PSIHOMETRIJSKA VALIDACIJA TESTA ST-1

Faktorskom analizom dobiva se veći broj faktora, no veličine njihovih karakterističnih korijena ukazuju na postojanje jednog glavnog faktora.

darhiv.ffzg.hr

UČESTALOST FAKTORA RIZIKA ZA VASKULARNU DEmENCIJU KOD ...

Postupci koji dokazuju postojanje sličnosti ili ra-zlika između subuzoraka potvrđuju hipotezu o sličnosti ili je odbacuju (potvrđuju alternativnu hipotezu), odnosno ukazuju na postojanje razlika.

aktuelnosti.org

DISKRETAN RADIOLOSKI NALAZ KOD PLUCNE TROMBOEMBOLIJE

Najcesce radioloske promjene kod nasih bolesnika su bile elevacija dijafragme i postojanje plocastih atelektaza. Kod jednog bolesika je bio potpuno uredan radioloski nalaz.

www.lungclinic-banjaluka.com

Other sites you could try:

Find videos related to Postojanje