Posljedica

Anemija u kroničnoj bubrežnoj bolesti Anemia in chronic ...

http://hrcak.srce.hr/medicina medicina fluminensis 2010, Vol. 46, No. 4, p. 471-481 471 Sažetak. Bubrežna anemija nastaje kao posljedica kronične bolesti bubrega (KBB), a pogoršava se s napredovanjem bolesti.

hrcak.srce.hr

Rezistencija na antibiotike u Pseudomonas aeruginosa

Obi~no je posljedica smanjenja koli~ine oprD porina. Ostali fenotipovi rezistencije posljedica su naj~e{}e djelovanja ste~enih ili sekundarnih β-laktamaza, poput onih pro{irenog spektra iz razli~itih molekularnih klasa.

bib.irb.hr

Učinak uvećanog totalnog kolesterola na zid zajedničke ...

To sta-nje u biti je posljedica sve veće produkcije tih spojeva, a sve manje mogućnosti zaštitnih staničnih mehanizama da ih deaktiviraju i poprave na-stala oštećenja.

hrcak.srce.hr

OPŠTI USLOVI ZA OSIGURANJE LICA OD POSLJEDICA NESREĆNOG ...

sava montenegro ad ou-nez-06/11 1 ou-nez-06/11

www.sava.co.me

A REVERSIBLE POSTERIOR ENCEPHALOPATHY SYNDROME CAUSED BY ...

PRES SINDROM KAO POSLJEDICA EKLAMPSIJE Daliborka Tadić1, Siniša Miljković1, Vlado Đajić1, Vojo Buzadžija2, Biljana Đukić 3

www.aktuelnosti.org

ZAK ON O ZAäTITI I SPAäAVANJU I. OPäTE ODREDBE

Aktivnosti i postupanja koje se obavezno sprovode za otklanjanje posljedica rizika su, naro*ito: 1) procjena ötete i posljedica; 2) sanacija podru*ja zahva*enog rizikom; 3) obezbje*ivanje i pruûanje neophodne pomo*i ugroûenom i nastradalom stanovniötvu; 4) sprovo*enje zdravstvenih i higijensko ...

www.skupstina.me

[email protected] RANE DIFERENCIJALNE DIJAGNOSTIKE ZAKA[NJELOG I ...

[email protected] Djeca s te{ko}ama u govorno-jezi~noj komunikaciji ~esto su neusp-je{na u u~enju, posljedica ~ega je poreme}aj u pona{anju, usprkos tome {to su normalnih intelektualnih mogu}nosti.

www.bioline.org.br

PROBLEMATIKA ODR AVANJA NADZEMNIH VODOVA U UVJETIMA JAKIH ...

1 PROBLEMATIKA ODR AVANJA NADZEMNIH VODOVA U UVJETIMA JAKIH BURA I ZASOLJAVANJA SA ETAK Bura i njena posljedica posolica, uzro˛nici su najve¸ih šteta na nadzemnim visokonaponskim i niskonaponskim vodovima, a time i najve¸eg broja zastoja u isporuci elektri˛ne energije na podru˛ju Elektre ...

www.ho-cired.hr

Slobodan Lakić : FINANSIJSKA KRIZA - DEBALANS RIZIČNIH PROFILA

Posljedica je savršeno nerazumljiva veza između liberalizacije, finansijske nestabilnosti i finansijskih kriza. Povećanje finansijske integracije i inovacija doprinijelo je da se pa nja sa nelikvidnosti tr išta i finansiranja preusm-jeri na problem nesolventnosti.

mnje.com

International Workshop :: April 16-23, 2001 :: Dubrovnik ...

posljedica koje bi novi razvoj mogao imati u prirodnim sustavima i sustavima ljudske djelatnosti. Sve je to bilo prou eno na odgovaraju im modelima i prikazano

www.agr.unizg.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Posljedica