Poskytnutej

State aid — Slovak Republic — State aid C 5/10 (ex NN 48 ...

Opis posudzovaného opatrenia (15) Posudzované opatrenie sa týka pô ičky vo výške 165 969 594,37 EUR poskytnutej na základe uznesenia vlády č. 173 zo 4. marca 2009 v súvislosti so správou o aktuálnej ekonomickej situácii elezničnej spoločnosti Cargo Slovakia, ...

eur-lex.europa.eu

Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri ...

... alebo o poskytnutí služby je predávajúci povinný spotrebiteľovi vydať doklad, v ktorom uvedie druh tovaru alebo poskytnutej služby, ich cenu,18) ...

vyhodnaenergia.sk

Žiadosť o poskytnutie príspevku na úhradu zdravotnej ...

Union zdravotná poisťovňa, a.s. Bajkalská 29/A 821 08 Bratislava 1 Žiadosť o poskytnutie príspevku na úhradu zdravotnej starostlivosti poskytnutej nezmluvným poskytovateľom zdravotnej starostlivosti * podľa § 42 ods. 1 až 3 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej ...

www.unionzp.sk

Metodické usmernenie Daňového riaditeľstva SR k určeniu ...

Metodické usmernenie Daňového riaditeľstva SR k určeniu dňa dodania sluûby poskytnutej advokátom, ktorého súd ustanovil „za obhajcu ex offo" Vzhľadom na odliöné názory a stanoviská uplatňované pri určení dňa dodania sluûby poskytnutej advokátom, ktor˝ je súdom ustanoven ...

www.drsr.sk

Daňové riaditeľstvo SR

Zahrnutie dotácie poskytnutej na obstaranie hmotného odpisovaného majetku do základu dane Zákon o dani z príjmov od 1.1.2004 do 31.12.2007 pri zahrnutí dotácie do základu dane u daňovníkov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva akceptoval postup, ...

www.drsr.sk

MINISTERSTVA VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Čiastka 75 ...

... ktorými sú zmena termínu pouţitia poskytnutej dotácie v súlade s osobitnými predpismi 4) , zmena štruktúry kapitálových výdavkov a zmena štruktúry beţných výdavkov, rozhoduje hodnotiteľ na základe písomnej ţiadosti príjemcu dotácie.

www.minv.sk

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR K ZMLUVE O ÚVERE č:

... Bankové spojenie: Poštová Banka a.s. číslo účtu: 20269904/ 6500 variabilný symbol: Výška poskytnutej istiny úveru:., -Sk splátka ...

www.financreal.sk

Projekt predstavuje výstavbu penziónu ADRIA, ktorý ...

Výška poskytnutej dotácie: 338 123,58 EUR . Fotodokumentácia Súčasný stav (k 30.06.2010) Title web_Cicko Author: miroslava.ticha Created Date:

www.adria-snina.sk

Zakon 108_2000 Zasielkovy predaj

... alebo o poskytnutí sluûby je predávajúci povinn˝ spotrebiteľovi vydať doklad, v ktorom uvedie druh tovaru alebo poskytnutej sluûby, ich cenu, 18) ...

www.bezpecnynakup.sk

o poskytnutí dotácie

Prijímateľ rovnako nie je oprávnený finančné prostriedky z poskytnutej dotácie poskytn ...

www.romovia.vlada.gov.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Poskytnutej