Poreme

DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA REOLOŠKIH POREME Ć AJA U AKUTNIM ...

1 Originalni rad ACTA FAC.MED.NAISS. 2002; 19 (2), 91-96 Ivanka Savic „ Dušan Pejin Klinika za hematologiju, KC Novi Sad DIJAGNOSTIKA I TERAPIJA REOLOŠKIH POREMEĆAJA U AKUTNIM LEUKEMIJAMA UVOD Hemoreologija je grana bioreologije koja se bavi ispitivanjem deformacije i proticanja krvnih ...

www.medfak.ni.ac.rs

RAZVOJ PLINSKOGA TRANSPORTNOG SUSTAVA U HRVATSKOJ

Gradnja ma-gistralnih cjevovoda koji ¸e u cije-losti prekriti Hrvatsku omogu¸uje bolju opskrbu stanovništva, uklapa-nje u cjelovit europski plinski sustav i potpunu energetsku samostalnost, neovisno o povremenim svjetskim i europskim poreme¸ajima u opskrbi plinom.

www.casopis-gradjevinar.hr

Contents:

Naj~e{}i ne`eljeni efekti TCA (amitriptilin) su bili poreme}aj akomodacije, tahikardija, suho}a usta, tremor i sedacija, a najja~e izra`eni suho}a usta, tremor i tahikardija.

bjbms.org

132. DvorakJ, Orelli F .How dangerous is ma nipulationofthec ...

... kaikontrolnametodaza MS. 1-3 [tovi{e, MR jepetdodesetputapreciznijauprocjeni na-stajanjaitokabolesti od klini~kihpodataka.4 Osjetljivost T2-mjerenihslikauotkrivanjuo{te}enjau MS, uz T1-mje-reneslikeobojeneprimjenomgadolinija (Gd), {toodra`ava propusnostkrvno-mo`danebarijere(KMB)poreme}enuupa-lom, omogu ...

lijecnicki-vjesnik.hlz.hr

5-Fluorouracil EBEWE PIL res 4321-2008-12 i 3593-52009-12

− teškim poreme ćajem krvne slike; − krvarenjem; − stomatitisom, ulceracijama u ustima i gastrointestinalnom traktu; − teškom dijarejom;

www.alims.gov.rs

ANKSIOZNI I DEPRESIVNI POREME Ć AJI - JEDAN, DVA ILI TRI ...

psihologija, 2004, vol. 37 (3), 251-267 udc 159.923.3:616.89-008.441 anksiozni i depresivni poremeĆaji - jedan, dva ili tri poremeĆaja zdenka novović

www.doiserbia.nb.rs

CROATIAN CONGRESS ON INFECTIOUS DISEASES

... Radno predsjedniötvo / Chairpersons: J. Begovac, S. Paessler, A. Gagro 27. 15:00-15:20 S. Paessler, SAD / USA ALFAVIRUSNA CJEPIVA PROTIV VISOKO VIRULENTNIH ZOONOZA ALPHAVIRUS BASED VACCINES AGAINST HIGHLY VIRULENT ZOONOTIC DISEASES 28. 15:20-15:35 A. Gagro i sur., Hrvatska / Croatia POREME ĆAJ IMUNOSTI ...

www.bfm.hr

Stomatologija u službi zdravog sna - D ENTAL T RIBUNE Serbia ...

kom pristupu lečenju poreme ćaja sna, gospodin Ben-David me je ljubazno uputio na dokto ra Gija Jatrosa (Gy Yatros) koji je ambasador Američke akademi

www.dental-tribune.com

DIJAGNOSTIKA POREME Ć AJA TOLERANCIJE PROTEINA KRAVLJEG MLEKA

DIJAGNOSTIKA POREMEĆAJA TOLERANCIJE PROTEINA KRAVLJEG MLEKA Dobričić Čevrljaković N. Zdravstveni centar Kruševac Na moguće neželjene efekte kravljeg mleka ukazao je još Hipokrat 370.god.

www.pedijatri.org.rs

TEST PITANJA IZ PSIHIJATRIJE

KLASIFIKACIJA MENTALNIH POREME]AJA 1. Metalni poreme}aji u ~ijoj osnovi le`e mo`dane disfunkcije (primarne i sekundarne) nazivaju se: A - somatoformni poreme}aji B - poreme}aji raspolo`enja C - mo`dani organski psihosindromi 2.

147.91.206.20

Other sites you could try:

Find videos related to Poreme