Poreme

_2003; 31(1-2)47-50 Krdzic

@ori} D., [ehu B., Krdd`i} J.: Epidemiolo{ki i klini-Tri ispitanika sa poreme}ajem koagulacije su ~ki aspect akutnog poststreptokoknog glomerulonefritisa u dece u uz druge klini~ke znake imali i hematuriju.

www.med.pr.ac.rs

PRIMARY HYPERPARATHYROIDISM: THREE CASE REPORTS

poreme}aji u gastrointestinalnom traktu, kardiovaskularni poreme}aji, dominiraju klini~kom slikom. Kod prikazanih bolesnika postojala je tipi~na

medicinskicasopis.org

GAJDOBRANSKI DJORDJE

Gajdobranski *, Mici* I, Mitkovi* M, Mladenovi* D, Milankov M. Istorijat le*enja poreme*aja zarastanja preloma kostiju. Med Pregl. 2005;58(9-10):507-12.

www.medical.uns.ac.rs

-za radnike primarne zdravstvene zaštite i urgentne medicine-

Nasilje nad ženama i posledice po zdravlje -za radnike primarne zdravstvene zaštite i urgentne medicine- Divna Matijašević Stanislava Otašević

www.womenngo.org.rs

medicinska revija medical review

Deo transfuziologije koji se bavi dijagnostikom poreme}aja hemostaze i funkcionalnim ispitivanjem trom-bocita vr{i kako skrining testove u domenu hemostaze, tako i specijalne testove za utvr|ivanje bilo uro|enih ili ste~enih poreme}aja koagulacije.

www.md-medicaldata.com

HENRY GRIERSON

GENERAL BEN JAMIN HENRY GRIERSON By Carolyn Thomas Poreme Oklahoma owes much to such men as General Benjamin H. Grierson and other commanders of early day army posts.

digital.library.okstate.edu

FARMAKOLOŠKE OSOBINE DIKLOFENAKA I PARACETAMOLA KOD OGLEDNIH ...

terapijskim dozama na miševima, ne dovode do poreme-ćaja funkcije jetre i bubrega, međutim, imajući u vidu da višekratni pretretman diklofenakom značajno sma

www.medical.uns.ac.rs

Utjecajcentrarotacijenaoptere ćenjenakon ugradnje totalne ...

rotacije • Poreme ća j hoda2 j • Vol.trošenje 3 0.112 mm 3 /god ‐idealni COR, 0.099 mm 3COR, 0.077 mm /god proksimalni 3 /god medijalni

www.mef.unizg.hr

medicinska revija medical review

Me|utim, njihovo prisustvo bilo je pokazano kod pacijenata sa atipi~nim bolom u grudima ili sa miokard-nom ishemijom, infarktom miokarda, poreme}ajem sprovodnog sistema srca ili iznenad-nom sr~anom smrti.

www.md-medicaldata.com

UTICAJ FIZI**KE AKT IVNOSTI NA KVALITET KOSTI

Iako se fizi*ka aktivnost, koja obuhvata optere-**enje skeleta visokim intenzitetom, preporu*uje za postizanje optimalne ko {tane mase i njeno odr*~avanje kod mladih odraslih osoba, njena korist se ne mo*~e uo*iti ukoliko postoji neki hormonalni poreme**aj, ne adekvatna ishrana ili se javi sindrom ...

sportlogia.com

Other sites you could try:

Find videos related to Poreme