Poreme

Poreme}aj agregacije trombocita nakon cijepljenja DTP-Polio ...

Infektolo{kiglasnik 29:2, 71-73 (2009) Croatian Journal of Infection29:2, 71-73 (2009) Redni broj ~lanka: 644 ISSN 1331-2820 UDK 616-008.852:616.91 616.91:616-008.852 Poreme}aj agregacije trombocita nakon cijepljenja DTP-Polio-HIBERIX cjepivom Marijana TOMI] RAJI] 1) , dr. med., specijalist ...

hrcak.srce.hr

Sindrom metaboličke inzulinske rezistencije i metabolizam ...

41 MEDICUS 2004. Vol. 13, No. 2, 41 - 49 Sindrom metaboličke inzulinske rezistencije i metabolizam ugljikohidrata Metabolic Insulin Resistance Syndrome and Metabolism of Carbohydrates Željko Metelko, Neva Crkvenčić Sveučilišna klinika za dijabetes, endokrinologiju i bolesti metabolizma ...

hrcak.srce.hr

[email protected] RANE DIFERENCIJALNE DIJAGNOSTIKE ZAKA[NJELOG I ...

[email protected] Djeca s te{ko}ama u govorno-jezi~noj komunikaciji ~esto su neusp-je{na u u~enju, posljedica ~ega je poreme}aj u pona{anju, usprkos tome {to su normalnih intelektualnih mogu}nosti.

www.bioline.org.br

ODNOS SIMPTOMA ANKSIOZNOSTI I DEPRESIJE I DIMENZIJA LI ...

Prema shva*anju razvojne psihopatologije, do poreme*aja ne dolazi odjednom, ve* postupno od subklini*kih simptoma, pojedina*nih simptoma, preko sindroma do poreme*aja.

bib.irb.hr

BASIC PRINCIPLES OF THE NEURODEVELOPMENTAL TREATMENT

Malo je vjerojatno da }e ikad biti mogu}e medikamentozno lije~enje o{te}enih ili uni{tenih `iv~anih stanica, pa }e stoga (tretman) lije~enje neurolo{kih poreme}aja uvijek biti u nadle`nosti fizioterapeu-ta, radnog terapeuta i logopeda.

www.bioline.org.br

ANKSIOZNOST I DEPRESIVNOST KOD CEREBROVASKULARNE BOLESTI

7 Poreme*aj raspoloûenja zbog op*eg zdravstvenog stanja obiljeûen je upadljivim i trajnim smetnjama raspoloûenja za koje smatramo da su neposredna posljedica op*eg zdravstvenog poreme*aja, bolesti.

darhiv.ffzg.hr

NEUROPSYHOLOGICAL PROFILE OF DEMENTION WITH LEWY-BODY T AND ...

su 1995. godine (3).Tipi~ni kognitivni poreme}aji su [email protected] Neuropsiholo{ko testiranje mo`e da pru`i validne pokazatelje u diferencijalnoj dijagnozi demencije sa Lewy

medicinskicasopis.org

SIMPTOMI ANKSIOZNOSTI I DEPRESIVNOSTI KOD OSNOVNOäKOLSKE DJECE

Na razini poreme*aja, polazi se od pretpostavke da ne samo da postoje klasteri simptoma, ve* ti sindromi imaju prepoznatljivu etiologiju i dijagnosti*ke kriterije koje moraju zadovoljiti da bi ih se definiralo kao poreme*aje te su povezani sa zna*ajnim posljedicama na planu svakodnevnog funkcioniranja ...

darhiv.ffzg.hr

www.unizg.hr

U bolesnika s opstruktivnim apnejama u tijeku spavanja i u bolesnika s akutnom astmom mo ~e do i poreme aja vanjske respiracije. Cilj je ovog istra ~ivanja potvrditi ili opovrgnuti hipotezu da se vrijednosti pO2, pCO2 i pH u kondenzatu izdaha razlikuju u djece s dijagnozom OSA odnosno u djece s ...

www.unizg.hr

Psychiatria Danubina, Vol

Sa 1etak: Istra 9 ivanje je izvršeno u 32 bolni; ki lije; ena hrvatska vojnika s posttraumatskim stresnim poreme<ajem. Usporedna skupina sastojala se od 32 bolni; ki lije; ena pacijenta s psihoneurozom.

www.psihijatrija.com

Other sites you could try:

Find videos related to Poreme