Poplatn

SHOULD THE AVERAGE TAX RATE BE MARGINALIZED?

Zapredpokladu, •zeda•nov¶‡poplatn¶‡cireaguj¶unaichvn¶‡man¶u•cist¶ucenupo danipod • la ekonomickejte¶orie, testujemet¶utopredpove • dnaz¶akladetoho, •cipra-covn¶epr¶‡jmydom¶acnost¶‡reaguj¶unapredpovedate • ln¶e (alenienutnepredpovedan¶e) zmenyvATRzapredch¶adzaj ...

www.cerge-ei.cz

Místní poplatky za odpad

V průběhu označování vět lze měnit třídění a zobrazovat si skupiny poplatn íků bez ztráty vybraných poplatníků. Před vlastním výběrem poplatníka, lze zúžit prohledávaný soubor na „jen plátce poplatků" nebo „jen ve skupině poplatků".

www.alis.cz

UPOZORNĚNÍ PRO ČTENÁŘE

Podmínkou je, že poplatn ík podepsal u všech těchto plátců daně na příslušné zdaňovací období Prohlášení k dani, a (vyjma příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je vybírána daň srážk ou) nemá jiné příjmy vyšší než 6 000 Kč.

www.anag.cz

OD ROKU 2001 podle zÆkona . 338/1992 Sb., o dani z ...

KDO JE POPLATN˝KEM DANÃ PoplatnÌkem danÏ je fyzickÆ nebo prÆvnickÆ osoba, kterÆ je vlastnÌkem nemovitosti (pozemku, stavby, bytu nebo samostatnØho nebytovØho prostoru) nachÆzejÌcÌ se na œzemÌ ¨eskØ republiky bez ohledu na jejÌ bydliötÏ nebo sÌdlo.

www.form.cz

14. Pokyn GFŘ č. D-6 k jednotnému postupu při ...

Částky zaúčtované v souladu s předpisy upravujíc ími účetnictví na vrub příslušných účtů nákladů a ve prospěch přechodných účtů (účet výdajů příšt ích období, dohadné účty pasivní) jsou u poplatn íků, kteří vedou účetnictví, daňovým výdajem jen, ...

www.mfcr.cz

N`VRH ETICK…HO K"DEXU U¨ITE…A

Vöeobecn˝ nÆzor na posla-nie ökoly alebo na œlohu ötÆtu vo vzdelÆvanÌ je v naöom priestore, t. j. v priestore, v ktorom sa ökolsk˝ systØm konötituoval v dobÆch vlÆdnutia osvieten˝ch monarchov, prÌliö poplatn˝ nÆzorom platn˝m v dobe jeho vzniku. ätÆt mÆ doteraz tendenciu ...

www.rozhlady.pedagog.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Poplatn