Pomocou

PRV… SK⁄SENOSTI S†CHIRURGICK›M OäETREN˝M ZLOMEN˝N ...

p'vodn` pr`ca prv… sk⁄senosti s†chirurgick›m oäetren˝m zlomen˝n torakolumb`lnej chrbtice pomocou dickovho intern…ho fix`tora j. mas`r first experience with the surgical treatment of thoraco-lumbar spine fractures using dickís internal fixator ortopedicko-traumatologickÆ klinika ...

www.sav.sk

Molekulárne markery v identifikovaní a charakteristike ...

Ako štandardy veľkosti DNA fragmentov sme pou ili DNA λ-fágu poštiepenú s EcoR I a Hind III. 4.2.3 Detekcia Lr26 génu rezistencie pomocou bielkovinového markera Separáciu gliadínov sme uskutočnili v kontinuálnych polyakrylamidových géloch v kyslom prostredí pri pH 3,1 podľa Drapera ...

www.uniag.sk

Odstraňovanie ťažkých kovov a sulfátov z odpadových vôd

Acta Montanistica Slovaca Ročník 5 (2000) , 3 , 289-293 Odstraňovanie ťa kých kovov a sulfátov z odpadových vôd pomocou sulfát-redukujúcich baktérií Alena Luptáková 1 & Mária Kušnierová 1 Removal heavy metals and sulphate from waste waters by sulphate-reducing bacteria This ...

actamont.tuke.sk

Využitie štatistických metód v riadení kvality

Znázornenie počtu a času trvania opráv vzniknutých porúch u TS 6 MW v jednotlivých halách pomocou 3D sekvenčného grafu Systém porovnania a znázornenia času trvania opráv porúch u 6 MW turbosústrojov je spracovaný v 3D sekvenčnom grafe č.

www.uniag.sk

Multiplex sclerosis and some new radiodiagnostic methods

Pod¾a literatúry by sa dalo zhrnú , e od roku 1999 je snaha o: 1. podporenie diagnózy pomocou MRI, 2. monitorovanie priebehu ochorenia pomocou MRI, 3. charakteristiku variánt MRI vyšetrením, 4. monitorovanie lieèby MRI vyšetrením, 5. zlepšenie vyšetrovacej techniky, ...

www.bmj.sk

Štandardná avysokorozlišovacia elektrokardiografia vlny P ...

Pomocou kalipera sme zmerali vkaždom z12 zvodov (minimálne v 8 zvodoch) trvanie troch vĺn P (minimálne dvoch). Získali sme tak 8 - 12 priemerných trvaní vĺn P vjednotlivých zvodoch.

www.cardiology.sk

Monoclonal Antibody to CD14, PE conjugated (CD14 PE)

Analýza dát Vzorku označenú pomocou reagencie CD14 PE analyzujte prietokovým cytometrom. Namerané dáta zobrazte vo vhodnom grafe, napríklad side-scatter ...

www.exbio.cz

Notice de montage du kit : DYNAMIC WT 9

Do spary medzi prilepovaci limec a stabilizator naniest najskor riedku zivicu stetcom, a potom pomocou sacku vtlacit do medzery zahustenu zivicu.

www.finesse-max.com

Monoclonal Antibody to CD4, PE conjugated (CD4 PE)

pozitívnych lymfocytov v ľudskej periférnej krvi pomocou prietokovej cytometrie 3. Princíp Tento test je založený na špecifickej väzbe monoklonovej

www.exbio.cz

TOTAL ANOMALOUS PULMONARY VENOUS DRAINAGE SURGICAL THERAPY

Po zrealizovaní priamej anastomózy medzi konfluensom a spo-dinou ¾avej predsiene je pomocou perikardu uzatvorený defekt predsieòového septa, èím sa ...

www.bmj.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Pomocou