Pojavu

Uticaj infekcije Helicobacter pylori na pojavu ...

Volumen 64, Broj 12 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 819 Correspondence to: Radojica Stolić, Ul. Milana Nikolića 3, 34 000 Kragujevac, Srbija. Tel.: +381 34 357 045, +381 63 83 72 624.

www.doiserbia.nb.rs

Uticaj glikemijskog indeksa namirnica i glikemijskog optereć ...

Način ishrane utiče na pojavu mnogih masovnih neza raznih bolesti. Moguća uloga ugljenih hidrata u nastanku is hemijske bolesti srca (IBS) još uvek je nedovoljno jasna i ve

www.doiserbia.nb.rs

RAČUNARSKO MODELIRANJE I BRZA IZRADA PROTOTIPA TELA CEMENTNE ...

Neophodno je uraditi dizajn i konstrukciju tela endoproteze koja će preuzeti opterećenja i ravnomerno ga preneti na okolno koštano tkivo, izbeći pojavu koncentrisanih opterećenja, obezbediti pozitivan koštani odgovor okolnog tkiva, izbeći pojavu razlabavljenja ugrađene endoproteze i time produ ...

www.infoteh.rs.ba

Epidemiologija Escherichia coli O157 kod goveda, od farme do ...

proizvodnje i prerade goveđeg mesa povezano je sa ocenom rizika koja ima za cilj da utvrdi sveukupnu prevalencu/pojavu patogena na razli čitim ta čkama duž celog lanca.

www.inmesbgd.com

BAKAR 35 (2010) 2 COPPER

Takođe, prisustvo ugljendioksida, ugljovodonika i azotovih oksida utiču na pojavu efekata „staklene" bašte, zbog globalnog zagrevanja planete (Global Warming Potential - GWP).

www.singipedia.com

epidemiologija, etiologija i monitoring INTRAhOSPITALNIh ...

Ova ispitivanja imaju nekoliko etapa, jer se polazi od pretpo-stavke da pojavu IHI treba očekivati najčešće u dijelovima bolnice u kojima se nalaze najteži bolesnici, a to su jedinice intenzivne njege.

saliniana.com.ba

Ultrazvučna analiza utjecaja procesa starenja na širinu ...

Te promjene imaju doka-zan snažan utjecaj na lokalnu hemodinamiku i moguću pojavu aterosklerotskih ošteće nja. Među njima ima istaknuto mjesto rast unutraš njeg pro-mje ra arterije (UP-unutrašnji promjer).

www.bioline.org.br

THE STICKING PROBLEM DURING DIRECT REDUCTION OF FINE IRON ORE ...

Posebno bi bio analiziran uticaj početnog sadr aja volatila u uglju na proces redukcije i pojavu stikinga. Rezultati istra ivanja, bili bi značajani za dalji razvoj tehnologije dorektne redukcije rude gvo dja u fluidizovanom sloju.

www.metalurgija.org.rs

Epidemiološko istraživanje oralnog zdravlja u srednjoj ...

Tu je bolest iznimno teško u cijelosti isko-rijeniti zbog vrlo složene interakcije socijalnih, kul-turalnih, bioloških čimbenika te prehrambenih na-vika, što sve zajedno utječe na pojavu karijesa (1).

hrcak.srce.hr

THE IMPACT OF GLOBALIZATION ON HIGHER EDUCATION: A VIEW FROM ...

Inovacije i razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija istodobno omogu*avaju pojavu alternativnih i virtualnih oblika i na*ina pru anja usluga na podru*ju visokog obrazovanja, te samim time i pojavu novih davatelja usluga (providers) na navedenom podru*ju.

www.ecorys.com

Other sites you could try:

Find videos related to Pojavu