Pogostost

VPLIV DOL INE PORODA IN OTROKOVIH PARAMETROV NA POGOSTOST ...

212e vpliv dol ine poroda in otrokovih parametrov na pogostost epiziotomij med prvesnicami in mnogorodkami v porodniŠnici ljubljana the impact of the length of labour and newborn parameters on the frequency of episiotomy between the primiparas and multiparas in the maternity hospital of ...

www.zbornica-zveza.si

Neolithic skull shapes and demic diffusion> a ...

Arheogenetske ∏tudije, ki preu≠ujejo sodobne geograf-ske variacije in pogostost razli≠nih genskih ozna≠evalcev, niso uspele pojasniti kompleksnost prostor-ske in ≠asovne strukturiranosti procesa neolitizacije.

arheologija.ff.uni-lj.si

SOMETHING TO THINK ABOUT . . .

... število vpisov krstov (number of baptisms recorded) 58 291 177 240 117 219 266 1368 število krstov na 10 let (number of baptisms over a 10 year period) 29 64.67 44.25 46.15 58.5 72.07 59.11 55.16 mesto priimke glede na pogostost (ranking of surname in relation to rate of occurrence) 2 1 1 2 2 1 2 2

www.sloveniangenealogy.org

Data Mining for Decision Support: An Application in Public ...

MediNet Project MediNet Project SPLOŠNA ZDRAVSTVENA SLU BA 0,00 0,20 0,40 0,60 0,80 1,00 1,20 1,40 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50 5,00 5,50 6,00 Pogostost obiskov Razpolo ljivost na prebivalca

www.csd.abdn.ac.uk

POJAV IN ŠIRJENJE TUJERODNE VRSTE DNEVNEGA METULJA ...

Pogostost prevladujočih vrst je bila negativno ali pozitivno odvisna od drevesne raznovrstnosti, kar kaže na različne stopnje vezanosti na gostiteljska drevesa posameznih vrst.

www2.pms-lj.si

SERŠ Maribor

V tej nalogi smo eleli ugotoviti vrste kratic ali okrajšav ter njihovo pogostost uporabe pri vsakdanji komunikaciji. To smo raziskovali na podlagi anket, ki so jih izpolnili dijaki naše šole.

www.ukm.uni-mb.si

VPLIV OTROäKIH TISKANIH MEDIJEV NA OBLIKOVANJE VREDNOT ...

Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za pedagogiko in andragogiko in Oddelek za sociologijo, 2007 7 KAZALO GRAFOV Graf 1: Pogostost eksplicitno vnesenih vrednot *etrte ravni v uredniökih prispevkih, Ciciban, letnik 2004/2005 ...

www.pedagogika-andragogika.com

Vpliv protivnetnega zdravljenja zglukokortikosteroidi na ...

Ocenje-vali smo pogostost in te`o oku`b dihal pri otrocih zastmo, ki se redno zdravijo zinhalacijskimi glu-kokortikosteroidi, vprimerjavi zotroki zastmo, ki se znjimi ne zdravijo.

www.medrazgl.si

UNIVERZA V LJUBLJANI FAKULTETA ZA DRU BENE VEDE

Z deskriptivno ocenjevalno metodo sem elela oceniti nivo zadovoljstva uporabnikov s spletno televizijo za gluhe in naglušne, pogostost spremljanja spletne televizije, stopnjo zadovoljstva z razpolo ljivimi vsebinami na spletni televiziji in elje uporabnikov, česa si še elijo.

uploadi.www.ris.org

AMBULANTNO ZDRAVLJENJE VENSKE TROMBOZE OUTPATIENT TREATMENT ...

Pogostost proksimalne in distalne VT pri ambu-lantno in bolniönino zdravljenih bolnikih. Figure 1.† Frequency of proximal and distal VT of ambulatory patients with VT and patients with VT treated in hospital.

szd.si

Other sites you could try:

Find videos related to Pogostost