Pogosteje

AMBULANTNO ZDRAVLJENJE VENSKE TROMBOZE OUTPATIENT TREATMENT ...

Bolniki, zdravljeni v bolniönici, so bili starejöi od ambulantno zdravljenih bolnikov, imeli so pogosteje pridruûeno pljuno embolijo (PE), novotvorbo, pogosteje so bili ovirani v gibanju.

szd.si

VPLIV NAJDB ELEKTROMIOGRAFSKE PREISKAVE NA IZBIRO IN IZID ...

Preiskovanci, ki so navajali hujše težave pred EMG preiskavo, so bili pogosteje zdravljeni bolj invazivno (ordinalna multivariatna regresija: p = 0,05); operiranih je bilo 29 % preiskovancev, ki so svoje težave opredelili kot blage ali zmerne, in 68 % preisko-vancev, ki so težave opredelili kot ...

www.kclj.si

Epidemiologija, etiopatogeneza in histolo{ka klasifikacija ...

fibrozi naj bi se pogosteje pojavljal plo{~ato celi~ni rak, pri fibrozi v okviru sistemskih bolezni veziva pa `lezni rak. Pomembna je presnova kancerogenov,

www.medrazgl.si

If the Vin;a script once really existed who could have ...

Nov pristop k problemu, osnovan na arheolo∏ki rekonstrukciji osnovne funkcije kerami≠nih predme-tov z znaki, ponuja mo≠an dokaz, da so znake veliko pogosteje uporabljali v kontekstu obi≠ajnega, posvetnega ∫ivljenja, kot pa v ritualnih in obrednih kontekstih.

arheologija.ff.uni-lj.si

VPLIV KOMUNICIRANJA MED ZAPOSLENIMI V PRIMARNEM ZDRAVSTVENEM ...

Rezultati povezav med neodvisnimi spremenljivkami Spremenljivka N1 N2 O1 Horizontalno komuniciranje N1 1 Vertikalno komuniciranje N2,508** 1 Zadovoljstvo O1,493**,514** 1 ** p=< 0,01 * p=<0,05 Ugotovili smo, da tisti anketiranci, ki pogosteje pozitivno ocenjujejo »Horizontalno komuniciranje«, tudi pogosteje ...

www.zbornica-zveza.si

KLInIčnI prImer/CASE rEPOrT - Large ulcerating metastasizing ...

tudi pogosteje metastazirajo. Iz literature je si cer razvidno, da se pri metastatskem BCC kla sifikacijski sistem TNM rutinsko ne uporablja. Obstaja 19 poročil o metastatskem BCC trupa.

szd.si

Underground natural stone excavation technics in Slovenia

203 K ORTNIK , J. RMZ-M&G 2009, 56 Povzetek: V zadnjih nekaj letih se predvsem zaradi ekonomskoekoloških razlogov vedno pogosteje razmišlja o uvajanju pod-zemnega načina pridobivanja blokov naravnega kamna.

www.rmz-mg.com

Pogostnost bakterijske vaginoze in povezava sprezgodnjim ...

Nenose~e `enske imajo BV pogosteje kot nose~e vprvem ali drugem trimese~ju (razmerje obetov 3,22; 95% interval zaupanja 1,5-6,8), le-te pogosteje od nose~ih vtretjem trimese~ju (razmerje obetov 2,22; 95% interval zau-panja 0,9-5,2).

www.medrazgl.si

VPLIV DOL INE PORODA IN OTROKOVIH PARAMETROV NA POGOSTOST ...

Ob začetku raziskave so bile postavljene naslednje hipoteze: - (1) Obseg plodove glave in (2) porodna te a imata statistično značilen vpliv na pogostost epiziotomij, - (3) Epiziotomija se pogosteje izvaja pri prvesnicah, - (4) Dolžina poroda ima statistični vpliv na pogostost epiziotomij, - (5 ...

www.zbornica-zveza.si

Vera Urlep Šalinović – LABORATORIJSKA DIAGNOSTIKA ...

Pri preeklampsiji in eklampsiji pogosteje ostane DIK omejen na placentarni in ledvični mikroobtok, le v 10-15 % žena preide v sistemski obtok (5,7,8,17,18).

www.ztm.si

Other sites you could try:

Find videos related to Pogosteje