Podniku

Podniková ekonomika - Elektronický odborný časopis o ...

podniku : 15 Juraj Fiantok – Štefan Ižarik – Ekonomické pravidla riadenia rezortu MO SR. 21 Mária Kuzmová – Európska únia a finančné toky v Európskej únii

ke.uniza.sk

Introduction to BusinessObjects Profitability and Cost Management

zber dát Parametrizovate né podnikové riešenie Realokácianákladov medzi oddeleniami vo vnútri podniku Efektívne a presnésledovanie nákladov pre ve ké objemy dát Užívate sky definovaný trace-back

www.sap.com

OUTSOURCING IT/ICT V PROST * EDÍ MALÝCH A ST * EDNÍCH FIREM

Záv * r Ukázal jsem, e pro *ízení podniku je outsourcing strategický organiza*ní nástroj. Aplikuje se u oblastí, které nejsou hlavními *innostmi podniku, tedy nejsou motorem dlouhodobé konkurenceschopnosti podniku.

hejtmanek.net

CONCEPT OF CORPORATE RESTRUCTURING AND REENGINEERING

ISBN 0-538-87839-8 [5] IVANOV, A. Ne ka dá změna v podniku je rein enýring. Moderní řízení, 2003, Vol. XXXVIII, No. 3, p. 29 - 30. ISSN 0026-8720 [6] JIRÁSEK, J. Řízení revitalizace malého a středního podniku.

dspace.upce.cz

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Splnenie hlavného cieľa práce predpokladá plnenie nasledovných čiastkových cieľov: - vo vzťahu k internému prostrediu podniku: - analyzovať marketingové riadenie vo vybraných podnikoch agrorezortu pred vstupom do EÚ počas prechodného obdobia 2002 - 2004 - analyzovať marketingové ...

www.uniag.sk

SOLUTION OF THE PROBLEM WITH BUYING UP USED CARDBOARD PACKS ...

Kvôli nedostatku záujmu o zber papiera ako druhotnej suroviny sme sa rozhodli rieöiť tento problém vytvorením sociálneho podniku na spracovanie kartónu na palivové brikety a granule.

www.ams.tuke.sk

EXPORTNÍ GARANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SPOLEČNOST‚ a.s.

Na počátku roku bylo rozhodnuto ozaložení dceřiné společnosti Komerční úvěrová pojišťovna EGAP, a.s. Ponáročn ých přípravách byla část podniku zabývající se komerčním úvěrovým pojištěním převedena do této dceřiné společnosti k1. říjnu 2005 aktomuto datu začala ...

www.egap.cz

KOMPARATÍVNA ANALÝZA VÝSLEDKOV VARIANTNÉHO HODNOTENIA ...

Porovnaním koeficientov elasticity, odhadnutých pri rôznej veľkosti podniku, sa zistila ni šia elasticita výroby vo vzťahu k spotrebe materiálu a energie v podnikoch s menšou výmerou pôdy a vyššia elasticita výroby u podnikov hospodáriacich na väčšej výmere.

www.uniag.sk

Výroční zpráva České pošty 2003

Vladimír Mlynář ministr informatiky ČR ZPRÁVA DOZORČÍ RADY Vprůběhu obchodního roku 2003 byla dozorčí rada státního podniku Česká pošta prostřednictvím předložených dokumentů vedením podniku ana základě jednání dozorčí rady svedením podniku informována ohospodářském ...

www.ceskaposta.cz

ORNELA a.s., Desná, fusioniert zum Unternehmen Jablonex ...

Die Geschichte von ORNELA a.s, Desná, ehe-mals Josef Riedel, Polaun [Polubný] http://www.ornela.cz/cz/index.html [bis 1945 Glaswerke Riedel, Unter-Polaun, wahr-scheinlich verstaatlicht 1945/1948] 1951 Gründung des Nationalunternehmens [národního podniku] Jablonecké sklárny Dolní Polubný 1972 ...

www.pressglas-korrespondenz.de

Other sites you could try:

Find videos related to Podniku