Pneumonija

CAP and HAP guidelines: treatment indications and more

ERS Munich 2006 Congress September 2 - 6, 2006 PG1 - GRACE Postgraduate Course Thank you for viewing this document. We would like to remind you that this material is the property of the author.

www.grace-edut.org

Liječenje pneumonija: koliko su važne smjernice?

MEDICUS 2005. Vol. 14, No. 1, 99 - 106 99 Liječenje pneumonija: koliko su važne smjernice? Treatment of Pneumonias: How Important Are the Guidelines?

hrcak.srce.hr

SAVREMEN PRISTUPLE^ENJU VANBOLNI^KI STE^ENIH BAKTERIJSKIH ...

ORIGINALNI RADOVI UDK: UDK: 616.24-008.87:616-037:616-085 SAVREMEN PRISTUPLE^ENJU VANBOLNI^KI STE^ENIH BAKTERIJSKIH PNEUMONIJA MANAGEMENTOF COMMUNITYACQUIRED BACTERIALPNEUMONIA: AMODERN APPROACH Mirna \uri}, \or|e Pova`an Institut za plu}ne bolesti, Sremska Kamenica [email protected]: Savremen pristup le ...

www.ipb-pneumon.com

Suvremeno liječenje pneumonija u starijih ljudi Contemporary ...

MEDICUS 2005. Vol. 14, No. 1, 83 - 90 83 Suvremeno liječenje pneumonija u starijih ljudi Contemporary Treatment of Pneumonias in the Elderly Ema Mušič Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergije Bolnišnica Golnik 4204 Golnik, Golnik 36 Slovenija AKUTNE RESPIRATORNE INFEKCIJE ACUTE ...

hrcak.srce.hr

INFEKCIJE RESPIRATORNOG SISTEMA

... invazivna aspergiloza) Nosocomialna Pneumonija Gram-negative aerobic bacilli ( Enterobacter, Klebsiella, Acinetobacter, Pseudomonas ) , S. aureus , Anaerobic bacteria Legionella, S. pneumoniae Hematogena Pneumonija Staphylococcus spp. , Streptococcus spp. Gram -negativniaerobnibacili Oportunisti * ka Pneumonija ...

wwwold.med.bg.ac.rs

VOLUMEN: 29 VOLUME: 29

Intersticijalna pneumonija sa penušavim eksudatom nađena je u 2 uzorka i identična je histološkoj slici primarne alveolarne proteinoze koja se nalazi u imunokompetentnih bolesnika Granulomi bez nekroze, tipa »sarkoid-like« granuloma, nađeni su u 8 uzoraka, najčešće uz dobro diferencirane ...

ipb-pneumon.com

Infekcije vrstom Legionella pneumophila u Primorsko-goranskoj ...

Cilj : Bakterije roda Legionella značajni su uzročnici nozokomijalnih pneumonija, kao i pneumonija koje se javljaju u zajednici. U većini slučajeva klinički nije moguće razlikovati pneu-monije uzrokovane legionelama od onih nastalih ostalim atipičnim uzročnicima.

www.bioline.org.br

SKRACENI IZVOD IZ MEÐUNARODNIH KLASIFIKACIJA BOLESTI 9 i 10

IZVOD IZ DESETE ME\UNARODNE KLASIFIKACIJE BOLESTI, POVREDA I UZROKA SMRTI U dosada{njoj primeni Me|unarodne klasifikacije bolesti, povreda i izroka smrti (MKB) pojavljivale su se mnogobrojne nelogi~nosti zbog neposedovanja ili nekori{}enja knjige ili zbog nemarnog odnosa prema primarnoj ...

www.dzbatocina.rs

Nudegimø gydymas pasireiðkus bakteriemijai

Pneumonija nustatyta 29% pacientø, praëjus vidutiniðkai 14,5 paros, SN - 19. Kvëpavimo funkcijos nepakankamumas (KFN) buvo 30% pacientø, ið jø 63%, reikëjo dirbtinës plauèiø ventiliacijos.

www.chirurgija.lt

SUAUGUSIØJØ APATINIØKVËPAVIMOTAKØ IRPLAUÈIØINFEKCIJØ ...

Kaunas, 2006! "# $ %& '(%(#)*+, #-%#(((#(# ' ('(./+(#

www.pulmoalerg.lt

Other sites you could try:

Find videos related to Pneumonija