Osobitn

Nariadenie vlády SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Pracovné * innosti vyûadujúce úplné stredné vzdelanie a osobitn˝ kvalifika * n˝ predpoklad ustanoven˝ osobitn˝m predpisom: 01 Kontrola funk*nosti systémov a prístrojov leteckej techniky vykonávaná zamestnancom po získaní odbornej spôsobilosti. 8) ...

www.kozsr.sk

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA 276/2001 Z. z. zo 14. júna 2001 o ...

V prípade osobitn˝ch podmienok prevádzky takejto sústavy úrad vydá rozhodnutie o podmienkach a spôsobe prevádzkovania takejto sústavy. ...

www.isot.sk

VNutorny predpis na vykonanie inventarizacie

Majetok, ktor˝ je v správe (vo vlastníctve) inej organizácie, sa zapíöe do osobitn˝ch inventúrnych súpisov. Jedno vyhotovenie inventúrneho súpisu sa zaöle prísluönej organizácii.

www.hornalehota.net

Zákon 553-2003

PLATOVÁ TRIEDA Kvalifikačné predpoklady: úplné stredné vzdelanie a osobitn˝ kvalifikačn˝ predpoklad ustanoven˝ osobitn˝m predpisom alebo vyööie odborné vzdelanie a osobitn˝ kvalifikačn˝ predpoklad, ...

bojprotikorupcii.vlada.gov.sk

Pracovné znenie Zákon * . 552/2003 Z. z. o v˝kone práce ...

... celku alebo Fondu národného majetku Slovenskej republiky inak ako vo verejnej sú*aûi alebo vo verejnej draûbe, ak osobitn ...

www.employment.gov.sk

Statut obce Velke Blahovo

Pri ich realizácii vöak musia by* splnené podmienky uvedené v osobitn˝ch právnych predpisoch (5) Obec je povinná pri plnení úloh samosprávy spolupracova* s právnick˝mi a fyzick˝mi osobami - podnikate*mi pôsobiacimi v obci, ...

www.velkeblahovo.sk

Ako majú úrady postupova ť ?

... rozhodujú o právach, právom chránen˝ch záujmoch alebo povinnostiach fyzick˝ch osôb a právnick˝ch osôb, ak osobitn ...

www.viaiuris.sk

Vládny program zatepľovania

... alebo u ktorého bolo rozhodnuté o zavedení nútenej správy v súlade s osobitn˝m predpisom, 1) c) má na majetok vyhlásen˝ konkurz, ...

www.sfrb.sk

o celoûivotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektor ...

Kontrolné oprávnenia in˝ch orgánov podľa osobitn˝ch predpisov t˝m nie sú dotknuté. (2) Poverené osoby sú pri v˝kone kontroly oprávnen ...

www.minedu.sk

ZÁKONNÍK PRÁCE

... iná zárobková činnosť zaloûená na zmluvnom občianskoprávnom alebo zmluvnom obchodnoprávnom vzťahu podľa osobitn˝ch predpisov. (4) ...

www.kozsr.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Osobitn