Organizama

UNIVERZITET CRNE GORE INSTITUT ZA BIOLOGIJU MORA

LABORATORIJA ZA NEUROFIZIOLOGIJU I EKOFIZIOLOGIJU rukovodilac, Dr Milorad Gojković, naučni savjetnik,neurobiolog • Neurobiološka istraživanja • Istraživanja bioaktivnih jedinjenja ekstrakta morske flore i faune ; • Ekofiziološka istraživanja na modelima morskih organizama; ...

www.ibmk.org

Dikarya

Rezime Gljive su velika grupa organizama objedinjenih u carstvo Fungi čija sisematika je svojevrstan izazov i predmet proučavanja mnogih naučnika.

www.pfb.unssa.rs.ba

Konvencija o balastnim vodama Duo

štetnih vodenih organizama i patogena putem brodskih balastnih voda ugrožava o čuvanje i održivo koriš ćenje biološke raznolikosti kao i odluku IV/5 Konferencije

pomorci.com

Mladen Franjo - ILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET KEMIJSKOG ...

uključuju kvasce i plijesni te skupinu makroskopskih organizama, često zvanih mesnatim gljivama, a na svijetu je poznato približno 250 tisuća vrsta tih organizama.

bib.irb.hr

PLANIRANJE I IZBOR LOKACIJE ZA LUKU NAUTIČKOGA TURIZMA U ...

Treba izbjegavati: É područja koja imaju iznimnu va nost za ribolov, É područja koja imaju iznimnu va nost za mrijest, odrastanje, hranjenje, skrivanje i migraciju morskih organizama, pogotovo gospodarsko va nih vrsta (u tom su smislu iznimno vrijedne zajednice morskih cvjetnica i fotofilnih alga ...

hrcak.srce.hr

Diplomski studij Ekologija i zaštita prirode

različitih tipova stanica: bakteriofagi, animalni, biljni virusi, virusi ostalih organizama. Taksonomija virusa. Utjecaj virusa na biocenoze.

www.biol.pmf.hr

RAZVOJ MISLI O ZNA^AJU I POTREBI ZA[TITE BIODIVERZITETA

Kako je u za{titi odre|enog podru~ja prakti~no nemogu}e prou~avati sve organizme, konzervacionisti su svoju pa`wu fokusirali na stepen endemizma unutar dve grupe dobro izu~enih i poznatih organizama: biqne vrste i vrste ki~mewaka.

www.sepa.gov.rs

NESTANAK INSTITUTA OTVORENOG MORA U JADRANU

Time se talijanska jurisdikcija proširila na područje na kojem će za strane dr avljane i strane brodove vrijediti talijanski i zakoni Europske unije, te međunarodni sporazumi za sprječavanje onečišćenja mora, za zaštitu morskih organizama, biološke raznovrsnosti i arheološkog blaga na morskom ...

hrcak.srce.hr

CATALOG OF EXHIBITORS KATALOG IZLAGAČA

Razvoj svesti i širenje informacija o prednostima organske hrane nad konvencionalnom i posebno, u odnosu na kvalitet i bezbednost hrane (odsus-tvo zagađivača i genetski modifikovanih organizama) 5.

www.alexpo.co.rs

Feromoni Pcela, The honey bee pheromones

FEROMONI PČELA Journal of Central European Agriculture, Volume 1 (2000) No. 1 (CROATIAN) 3 UVOD U mjerilima cijelog ivotinjskog svijeta, vizualne i zvučne signale za sporazumijevanje koristi mali broj ivotinjskih vrsta, dok su kemijske poruke karakteristika većine organizama.

www.zasve.net

Other sites you could try:

Find videos related to Organizama