Optimizaciju

KATALOG

Visok kvalitet u pumpanju otpadnih voda High Performance in Waste Water HOMA HOMA kombinuje efikasnost, sigurnost, visok kvalitet i robusnu konstrukciju sa fleksibilnšãu koja dopušta individualnu optimizaciju pri realizaciji svakog projekta: Pumpe za razlièite vrste aplikacija i instalacija ...

www.moping.co.rs

SUPPLY CHAIN EQUILIBRIUMS UNDER NON-LINEAR COST FUNCTIONS OF ...

Apstrakt: Razvijen ekonometrijski model sa nelinearnim funkcijama troškova omogućuje optimizaciju parametara lanca snabdijevanja u uslovima ekonomske nezavisnosti učesnika.

mnje.com

Use of Genopt with LEAP for multi-objective optimization of ...

U ovom radu, opisuju se karakteristike dva softverska alata i to Softverski Alat zaSimuliranjeEnergetskih Alternativa u Dužem Vremenskom Periodu (LEAP) i Softverski Alat za Optimizaciju Energetskih Alternativa u Dužem Vremenskom Periodu (LOpt).

www.sustainnis.com

THE USE OF MODELS IN OPTIMIZING THE FIELD CROP PRODUCTION IN ...

96 Milivojčević, D. (2002): „Formulisanje modela za optimizaciju ratarsko-sto čarske proizvodnje u poljoprivrednoj korporaciji Beograd“,Magistarskateza,poljoprivrednifakultet,Beograd

ageconsearch.umn.edu

ISKUSTVA U RAZVOJU I REALIZACIJI PROJEKTA VJETROELEKTRANE 42 ...

za projektiranje i optimizaciju vjetroelektrana (npr. WindFarmer). S izračunatim optimalnim položajem vjetroagregata procjenjuje se godišnja proizvodnja vjetroelektrane.

www.ho-cired.hr

Marina Sirotković OPTIMIRANJE PROIZVODNJE BIOETANOLA ...

Pri razvoju bioprocesa, pa tako i proizvodnje bioetanola, treba provesti optimizaciju početnih procesnih uvjeta. Za to je potrebno pronaći odgovarajuću optimizacijsku metodu jer

bib.irb.hr

Curriculum Vitae

Nadalje, predstavljen je sustav za automatsku optimizaciju arhitektura neuronskih mre a primjenjiv na bilo kojem modelu. Rad nije objavljen. Voditelj rada: Prof.dr.sc. Bo idar Kliček Povjerenstvo za ocjenu: Prof.dr.sc. Vlatko Čerić Prof.dr.sc. Bo idar Kliček ...

oliver.efos.hr

OPTIMIZACIJA OBLIKA HIDRAULIČKIH DIJELOVA FRANCISOVE TURBINE ...

Optimalne vrijednosti parametara obrade tj. brzine rezanja (vc), posmaka (f) i dubine rezanja (Ap=, dobivene su primjenom Taguchijeve metode i uporabom genetskog algoritma. . - Temeljem postavljenih funkcija cilja i ograničenja razvijen je program za modeliranje i optimizaciju procesa uzdu nog ...

hrcak.srce.hr

INFOTEH-JAHORINA Vol. 10, Ref. D-17, p. 354-357, March 2011.

... parametara je moguće izvoditi tehno ekonomske analize koje su od interesa za tr ište električne energije, planirati proizvodnju, pravilnije upravljati resursima, definisti i planirati periode remonta, otkrivati greške u nastanku, sprečiti ili smanjiti posledice kvara, izvršiti optimizaciju ...

infoteh.etf.unssa.rs.ba

PRIMJENA CFD-a NA RA^UNARIMA VISOKIH PERFORMANSI U RJE[AVANJU ...

Iako su optimalni totalni ulazni protoci razli~iti za ekspeirmente i numeri~ke prora~une, numeri~ko ispitivanje je dragocjeno za razumijevanje i optimizaciju procesa rasta kristala. osim toga ono poma`e da se odrede parametri koji moraju biti varirani da bi se dobio uniforman rast kristala.

www.mf.unze.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Optimizaciju