Operisanih

Nizak arterijski pritisak na prijemu kao prediktor smrtnog ...

Intrahospitalni mortalitet pravovremeno i uspešno operisanih bolesnika sa tipom A akutne disekcije aorte iznosi 26,9%, dok je intrahospitalni mortalitet bolesnika lečenih medikamentno, bez ikakve hirurške procedure, 56,2% 25.

www.doiserbia.nb.rs

Rani rezultati resekcije jetre zbog metastaza kolorektalnog ...

je primenjivana kod 20 operisanih (60,6%), dok je kod 13 bolesnika (39,4%) učinjena atipična resekcija jetre. Do dva segmenta jetre resektovana su kod 31,1%, a četiri segmenta

www.doiserbia.nb.rs

_2004; 32(3-4)21-23 Vukicevic

Oni su daqe le~e-Pove}awem makroskopske veli~ine tumora po-ni radioterapijom. ve}ava se i u~estalost pojave metastaza u regionalnim Radioterapija se kao dodatno le~ewe prime-limfnim ~vorovima (R=0,35; T=2,25; p<0.05) . wuje i kod operisanih `ena u slu~ajevima kada je veli-~ina tumora preko 2 cm ili ako ...

www.med.pr.ac.rs

Mirko Stanetic, Živka Eri: Valjanost sputuma u citološkoj ...

Ispitivana je grupa od 120 bolesnika liječenih i operisanih u Institutu za plućne bolesti u Sremskoj Kamenici i Klinici za plućne bolesti u Banja Luci.

www.lungclinic-banjaluka.com

RACIONALNA PRIMENA TUMOR MARKERA CA 125 U GINEKOLOŠKOJ ...

U organizaciji "The Medical Research Council (UK) and the European Organisation for Research and treatment of Cancer" sprovedena je multicentrična randomizirana srudija u cilju opravdanosti primene "druge linije" hemioterapije na osnovu povišenih vrednosti CA 125 kod operisanih pacijenata od ...

www.jugolab.co.rs

TIBIAL SHAFT FRACTURES TREATED BY THE EXTERNAL FIXATION METHOD

Spoljašnja fiksacija preloma potkolenice je jednostavna i efikasna metoda koja omogućava sigurno zarastanje preloma, ranu mobilizaciju, oslonac i ranu rehabilitaciju operisanih pacijenata.

facta.junis.ni.ac.rs

KLINIČKI PRIRUČNIK Drugo izdanje

WHO/HTM/TBC/2004.329 TBC/HIV KLINIČKI PRIRUČNIK Drugo izdanje Stop TBC odsjek Odsjek za HIV/AIDS Odsjek za zdravlje i razvoj djece i adolescenata Svjetska zdravstvena organizacija Geneva Grupa autora: Anthony Harries Savjetnik Nacionalnog programa za kontrolu tuberkuloze, Lilongwe, Malawi ...

whqlibdoc.who.int

Endokrinologija/ Endocrinology

... Epidemiologija tireoidnog karcinoma/ Epidemiology of Thyroid Cancer 9 20 - 9 30 Sanja Dugonjić, Boris Ajdinović, Tamara Dragović, Gorica Ristić Komparacija pozitivnog nalaza 99m Tc-tetrofosmin/ 99m Tc subtrakcione scintigrafije, parathormona i plazmatskog nivoa kalcijuma kod pacijenata operisanih od ...

www.unms.rs

BILIJARNI ILEUS: ANALIZA DEVET PACIJENATA I PREGLED LITERATURE

BOLESNICI I METODE Ura|ena je retrogradna analiza istorija bolesti pacijenata operisanih od bilijarnog ileusa na Klinici za hirurgiju u Kragujevcu.

medicinskicasopis.org

902-Goran Vidic- RUPTURA AHILOVE TETIVE - Asen sredjeno s…

Dobijeni rezultati su pokazali da u grupi operisanih nije bilo nesrastanja i reruptura. U grupi neoperisanih imali smo 1 rerupturu i 1 nesrastanje rupture, te je urađena hirurška

publisher.medfak.ni.ac.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Operisanih