Odpadov

Prof. Ing. Tomáö HAVLÍK, DrSc. Katedra neûelezn˝ch kovov ...

1 Prof. Ing. Tomáö HAVLÍK, DrSc. Katedra neûelezn˝ch kovov a spracovania odpadov Hutnícka fakulta, Technická univerzita v Koöiciach Publikačná aktivita UPDATE:06.12.2010 AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách 1.

web.tuke.sk

untitled [www.wasterecycling.sk]

untitled

www.wasterecycling.sk

Thisdocumentismeantpurelyasadocumentationtoolandtheinstitutio ...

2000D0532—EN—01.01.2002—001.002—1 Thisdocumentismeantpurelyasadocumentationtoolandtheinstitutionsdonotassumeanyliabilityforitscontents

eur-lex.europa.eu

SHRNN TECHNICK SPRVA

Acta Montanistica Slovaca Ročník 10 (2005) , mimoriadne číslo 1 , 307-310 A processing method of the goldsmith's and electronic Au-Ag-containing wastes Jana Ficeriová 1, Peter Balá 1 and Eberhard Gock 2 Spôsob spracovania zlatníckych a elektronických Au-Ag odpadov Veľké mno stvá ...

actamont.tuke.sk

DIMENSIONS OF LITOSPHERE

Jaroslav B·rta, Michael Tesa*Y, Du*aan Dostal : Gephysical Survey aimed at selecting Radioactive Waste Repository Site in Czech Republic, ( Geofyzik·lne meranie zacielenÈ na v˝ber ˙lo*~i*a*ea r·dioaktÌvnych odpadov ), G IMPULS, Praha, CZ.

www.efuc.org

BLAST FURNACE SLAG, PROCESSING AND UTILIZATION

Podľa katalógu odpadov (zbierka zákonov 284/ 2001) trosky z procesov v˝roby surového ûeleza zaraďujeme do skupiny ostatn˝ch odpadov. Táto skupina odpadov nepredstavuje veľké riziko pre ûivotné prostredie svojim chemick˝m zloûením, je vöak problematická najmä svojim veľk˝m v˝skytom.

www.ams.tuke.sk

Acta Metallurgica Slovaca, 12, 2006, (293 - 302)

Galvanický kal patrí do kategórie nebezpe čných odpadov, nako ľko obsahuje lúhovate ľné nebezpe čné zložky ako sú ťažké kovy (napr.

www.censo.sk

Elektronický portál odpadov®

Stručný popis projektu 1 Elektronický portál odpadov® Elektronický portál odpadov má za cieľ zabezpečiť komplexné informácie o odpadovom hospodárstve Slovenskej republiky na komunálnej úrovni pre riadenie systémov odpadového hospodárstva.

195.80.188.163

PROCEDURES FOR PRIMARY PRETREATMENT AND PROCESSING OF WASTE ...

Predúprava pocínovan˝ch plechoviek je dôleûitou etapou pri technológii získavania cínu z jeho odpadov. Technológia zahŕňa operácie ako zbieranie plechoviek, prem˝vanie, triedenie, drvenie, prídavné prem˝vanie po drvení, odmasťovanie a odstraňovanie laku a konečné prem˝vanie.

web.tuke.sk

SUSTAINABLE USE OF NATURAL RESOURCES

ISSN 1335-2393 [18] äebo Juraj - Szombathyová, Edita: Emisn˝ poplatok ako jeden z faktorov ovplyvňujúcich skládkovanie odpadov. In: Trendy v systémoch riadenia podnikov : 9. medzinárodná vedecká konferencia : Zborník príspevkov : Herľany, 26.-27. október 2006 Koöice SjF - TU, 2006 6 s.

www3.ekf.tuke.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Odpadov