Oblicima

DJELOTVORNOST RAZRIJEÐENE MRAVLJE KISELINE NA VAROOZU U ...

djelotvornost razrijeĐene mravlje kiseline na varoozu u pČelinjim zajednicama pri razliČitim oblicima primjene efficacy of 15% formic acid on varroa mites in different forms of application djelotvornost razrijeÐene mravlje kiseline na varoozu u pÈelinjim zajednicama pri ...

hrcak.srce.hr

PROIZVODNJA KEMIKALIJA, KEMIJSKIH PROIZVODA, FARMACEUTSKIH ...

U kemijskoj indu-striji najmanji pad bilježi proizvodnja plastike u primarnim oblicima i proizvodnja sapuna, deterdženata, sredstava za čišćenje i pranje, a proizvodnja parfema i toaletno-kozmetičkih preparata bilježi značajan rast (49 posto).

www2.hgk.hr

DRUŠTVENI KONTEKST KRIZE ŠKOLE I OBLICI ŠKOLSKOG NASILJA

2 SOCIOLOGIJA, Vol. LI (2009), N° 1 kontekstu, sama škola sa autoritarnim oblicima nastave, ud benicima u okviru "skrivenog" nastavnog programa i načinom organizacije i rukovođenja, ...

www.doiserbia.nb.rs

REPUBLIKA HRVATSKA - DRéAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU / REPUBLIC ...

Isplate za investicije u dugotrajnu imovinu prema osnovnim oblicima financiranja i ostvarene investicije prema djelatnosti investitora prema NKD-u 2002. u 2007.

www.dzs.hr

02 impresum

isplate za investicije u dugotrajnu imovinu prema osnovnim oblicima financiranja i sjediŠtu investitora u 2009. gross fixed capital formation payments, ...

www.dzs.hr

O Dalekovod TIM-u | About Dalekovod TIM

Za indu-strijska postrojenja proizvode se i rešetkasta gazišta u traženim dimenzijama i oblicima. Za ograđivanje autocesta proizvode se od-bojne ograde ...

dalekovod-tim.com.easy-edit-cms.com

Komercijalna Banka - Serbian Mega Bank

... u njima su akcionari sa svim oblicima vlasni{tva, od li~nog, preko privatnog, me{ovitog, do dru{tvenog i dr`avnog. Najve}i deo kapitala je u posedu doma} ...

www.promoney.rs

NAUČNA I DRUŠTVENA POTREBA SOCIOLOŠKOG IZUČAVANJA EKOLOGIJE

Već nekoliko decenija svijet je zahvaćen krizom, koja se manifestovala u različitim oblicima poremećaja. Ugroženost ekosistema, zagañenje, problem prirodnih resursa, nagli rast stanovništva, kao i brojni ekonomski, socijalni i politički problemi, ukazali su da se uzroci moraju tražiti u ...

www.socioloskaluca.ac.me

MEDIA REGULATION AND SOCIAL RESPONSIBILITY OF THE MEDIA IN ...

Intelek-tualna svojina, kulturna raznolikost, elektronska trgovina i međunarodna bezbednost treba da budu obezbeđeni definisanim granicama Univerzalne dek-laracije o ljudskim pravima i drugim međunarodnim rezolucijama prilagođenim toj namjeni i sajber kriminalu, kao i svim drugim oblicima ...

www.med-dij.com

Clinical Effects of Metoprolol Across the Cardiovascular ...

2011;6(3-4):44. B lokatori beta-adrenergiËkih receptora (beta-blokatori) su skupina kardiovaskularnih lijekova s povoljnim te-rapijskim uËincima kroz cijeli kardiovaskularni konti-nuum: u arterijskoj hipertenziji (AH), akutnim i kroniËnim oblicima koronarne bolesti srca (KBS), postinfarktnoj ...

www.kardio.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Oblicima