Obavljeni

DIPLOMSKI RAD

U diplomskom radu su multimedijalno prezentirani geodetski radovi obavljeni tijekom studentske prakse 1998 godine u gradu Vrbovcu. Radovi koji su obavljeni bili su: radovi

www.upi.geof.unizg.hr

INTERNATIONAL BACCALAUREATE ORGANIZATION

Prijemni ispiti za IB Diploma program odr at će se 23. i 24. maja 2009. godine sa početkom u 9 sati, u prostorijama IB Diploma programa u Drugoj gimnaziji, gdje će biti obavljeni testovi iz bosanskog, hrvatskog i srpskog jezika, engleskog jezika i matematike.

2gimnazija.edu.ba

Utjecaj obrade tla na korovnu floru u ozimoj pšenici

egodišnji poljski pokusi (1996.- 2006.) obavljeni su u ozimoj pšenici (cv. Demetra) na lesiviranom pseudogleju, na lokaciji R. J. Ratarstvo Ţaţinci, P. P. Orahovica d. d. Cilj istraţivanja bio je utvrditi utjecaj nekih sustava obrade tla na strukturu, broj i suhu masu korovnih populacija, bez ...

sa.pfos.hr

Efekti ligature rano otkrivenih insuficijentnih perforantnih ...

Kolor dopler ehosonografski pregledi (KDE) obavljeni su aparatom visoke rezolucije SEQUOIA 512 ACUSON, li-nearnom sondom od 7,5-10 MHz. Kod svih bolesnika učinjen je pregled KDE vene saphenae magnae (VSM) od safenofemoralnog ušća du natko-lenice, sa procenom funkcionalnog i morfološkog stanja ...

www.doiserbia.nb.rs

AVERAGE NET WAGE, APRIL 2008. YEAR BY THE CEA

Definicije Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća isplaćenu plaću za obavljeni rad, kao i naknade plaća po osnovu radnog odnosa: godišnji odmor, plaćeni dopust, dr avne praznike i neradne dane utvrđene zakonom, bolovanja koja isplaćuje poslovni subjekat, plaćeno odsustvo sa posla ...

www.fzs.ba

The Influence of Inter-Row Cover Cropping on Mean ...

Fermentacija i dozrijevanje vina obavljeni su u inox posudama (80 l). Utvr﷿en je kemijski sastav, a vina su organoleptiki ocijenjena po metodi Buxbaum.

www.agr.unizg.hr

SKIDANJE MASNIH NASLAGA KOD REKREATIVACA

Budući da je ljudska vrsta stara nekoliko miliona godina, slikovito rečeno u mozgu svakog čoveka postoji mehanizam koji deluje tako što u trenucima smanjenog kalorijskog unosa tokog du eg perioda, smanjuje stopu metabolizma a samim tim kalorijska potrošnja za obavljeni posao je manja nego u ...

www.smas.org

VII ZARADA, NAKNADA ZARADE I DRUGA PRIMANJA

Pod radom iste vrednosti podrazumeva se rad za koji se zahteva isti stepen stručne spreme, ista radna sposobnost, odgovornost i fizički i intelektualni rad. Zaradu zaposlenog u smislu stava 1. ovog člana čini: 1. zarada koju je zaposleni ostvario za obavljeni rad i vreme provedeno na radu, 2. zarada po ...

sindirns.org.rs

UGOVOR O DOPUNSKOM RADU

Zaposleni ima pravo na novčanu naknadu za obavljeni rad u visini od _____ sa pripadajućim doprinosima za penzijsko i invalidsko osiguranje.

www.afc-loro.co.rs

Pltni promet - PODZAKONSKI PROPISI U PRIMJENI OD 1. TRAVNJA 2002.

(3) Na računima propisanim ovom odlukom banka evidentira obavljeni platni promet i saldo u kunama. (4) Na računima iz stavka 3. ovog članka banka evidentira obavljeni platni promet i saldo i u drugim valutama ako je tako određeno posebnim propisom kojim se uređuje devizno poslovanje.

www.hnb.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Obavljeni