Novej

DETERMINOLOGIZACIJA V SPLO[NIH IN TERMINOLO[KIH SLOVARJIH

Kerdeterminologizir ani leksemipredstavljajovelik dele`novej{egabesedja, je vsekakorsmiselnorazmislitio na~inuobravnavetakihleksemov. Zelopomembno je, ...

www.centerslo.net

Acta 1/2000 slike

Acta carsologica, 29/1 (2000) 108 Izvle~ek UDK: 556.34.06 Tja{a Jug & Marko Vudrag & Mladen Franko: Novej{e meritve kvalitete vode v izviru Mrzlek Da bi ugotovili morebitno onesnaæenje pitne vode izvira Mrzlek (pri Solkanu, Slovenija), so bile opravljene analize 66 elementov in anionov, kot so ...

carsologica.zrc-sazu.si

SHRNN TECHNICK SPRVA

Výroba elektrickej energie v Lardarello bola komerčným úspechom tejto novej technológie. Po nej sa vybudovali ďalšie geotermálne elektrárne v Wairakai na Novom Zélande ...

www.efuc.org

Acta - 32/1 (2003) + slike

Toda novej„i razvoj, predvsem v druæbenogospodarski sferi, je izzval daljnoseæne posledice na podeæelju, kar mono prizadeva celovitost in tradicionalno skladnost krasa nasploh in njegovih pokrajin posebej.

carsologica.zrc-sazu.si

EMBRACO Slovakia s.r.o. s Detským domovom Mlynky - Biele ...

Eva Kraj*áková a Mgr. Zuzana Plíhalová Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi Tel.: 053/244 16 00, 244 16 03, e-mail: ...

www.hladamerodicov.sk

PRV… SK⁄SENOSTI S†CHIRURGICK›M OäETREN˝M ZLOMEN˝N ...

Cieæom tejto novej metodiky bolo prÆve preklenutie nev˝hod predchÆdzajœcich metÛd a†splnenie t˝chto poûiadaviek: ó pouûiteænosù pre öiröÌ zÆber fraktœr, ó pouûiteænosù vtedy, keÔ ...

www.sav.sk

PROTIPOMENSKOST V SODOBNIH SLOVENSKIH TERMINOLO[KIH SLOVARJIH

Protipomenkesame pa vposkusnemsnopi~u{eniso prikazane. 5 Prikazovanje protipomenk v novej{ih slovenskih terminolo{kih slovarjih 5.1 Protipomenkesovslovenskihslovarjihpodobnoalienakopoimenovane in podobnoalienako ...

www.centerslo.net

WILLIAM MORRIS DAVIS, ANTON MELIK, LEVEL TOP RIDGES AND SLOPE ...

In Drava naj bi ga torej vtoplih pleistocenskih razdobjih (po novej{ih podatkih jih je bilo vpleistocenu 14) na Dravskem polju 3-5-krat zni`ala ...

giam.zrc-sazu.si

PERSPEKTÍVY A RIZIKÁ KOHÉZNEJ POLITIKY EÚ PO INTEGRÁCII ...

V˝sledky Európska komisia navrhuje v rámci jednej „novej architektúry novej kohéznej politiky po roku 2006" ako prvú prioritu spoloensk˝ch programov sústreujúcich sa na konvergenciu, ...

www.slpk.sk

Mediálni partneri / Medial Partners

... a.s. pre prímestskú a medzireg ionálnu verejnú Ïelezniãnú osobnú dopravu SR a implementácia novej Stratégie ZSSK na obdobie rokov 2009 aÏ 2015 Project of replacement of ZSSK, ...

www.kongresm.sk

Other sites you could try:

Find videos related to Novej