Novadp

Par t*risma un novadp*tniec*bas aktualit*t*m Ozolnieku novad*

ZI*U LAPA Nr. 4.-29.09.2010. Par t*risma un novadp*tniec*bas aktualit*t*m Ozolnieku novad* Brauciens uz Olaini 23.09.2010 Foto: Olaines k*dra r*pn*cas teritorij*, uz**muma Nordic Industrial park muzejs, P*ternieku skoli*a.

citsozolniekunovads.files.wordpress.com

Par t*risma un novadp*tniec*bas aktualit*t*m Ozolnieku novad*.

1 ZI*U LAPA Nr. 9.-11.11.2010. Par t*risma un novadp*tniec*bas aktualit*t*m Ozolnieku novad*. Garozas pilskalns 10.10.2010 Treödien kop* ar *riju Strautnieku un Juri Urt*nu m**in*ju otro reizi atrast Garozas pilskalnu.

citsozolniekunovads.files.wordpress.com

NOVA: watch Online

NOVA: watch Online http://www.pbs.org/wgbh/nova/programs/int_heal.html NOVA has an outstanding reputation for providing quality programming in a variety of science disciplines.

www.hosa.org

Norises laiks un vieta - Bibliot ēku novadp ētniec ības darbs

Bibliot ēku novadp ētniec ības darbs Norises laiks un vieta Sākums plkst. 10.00 Rīgā, T ērbatas iel ā -75, 3.stāvā, 304.telp ā Mērķa auditorija Bibliotek āri, kas veic bibliot ēku novadp ētniec ības darbu Programmas anot ācija

www.lnb.lv

(Microsoft Word - 2012.g.jubil\342ri-novadnieki.doc)

Mir is 1984. gad* Decembris 1. dec. Pirms 85 gadiem (1927) dzimis dzejnieks Modris Zihmanis 2. dec. Pirms 85 gadiem (1927) dzimusi Liep*jas novadp*tniece Lilija V * ksna 15. dec. Pirms 115 gadiem (1897) dzimusi literat*rzin*tniece, publiciste, tulkot*ja, rakstniece Zen ta Mauri * a.

www.liepajasczb.lv

Ludzas NovadaV**stis

Preciz**jam Ludzas Novadp**tniec*+bas muzeja darba laiku Ar *a.g.martu Ludzas Novadp**tniec*+bas muzejam par br*+vdienu tiek noteikta m**ne*aa otr** un ceturt** pirmdiena.

www.ludzaspils.lv

metodiskie materiali plavas

Kartes var mekl*ùt ar*Ø novadp*ùtniec*Øbas muzejos, Latvijas Nacion*ól*ós bibliot*ùkas Kartogr*ófisko izdevumu noda*∫*ó R*Øg*ó, J*ùkaba iel*ó 6/8 vai pie priv*ótperson*óm.

www.ldf.lv

(Microsoft Word - Av\356ze-3.doc)

... materi*liem no *imenes albuma un atsauc*bu dakteres H.Grietnieces *imenei, Dzintrai Jansonei, Birutai Šakalei, rikai Cicenei Liep*j*, Birutai B*rzat*ss, bijušajai aptiekas darbiniecei Raitai Ankevicai, Ir*nas Rozent*les *imenei, Ilmai P*nei , u.c. Ieg*tie materi*li lieti noder*s bibliot*kas novadp ...

www.ezere.lv

Latvijas Nacion ā lās bibliot ēkas M āc ību centra kursu ...

āšan ām 22.febr. 29.marts 10.00 15.30 Bibliot ēku novadp ētniec ības darbs 6 Inta Sallinene bibliotek āri 18,00 22.marts

www.lnb.lv

Other sites you could try:

Find videos related to Novadp