Noteikta

Bebru appludinājuma ietekmes novērtējums uz ...

Katras skujkoku sugas mežaudzēs ierīkoti 6 pētāmo un 3 kontroles audžu apļveida parauglaukumi (katra platība ir 500 m 2); tajos uzmērīti audžu taksācijas rādītāji, vizuāli noteikta appludinājuma ietekme uz kokiem, kā arī veikti urbumi ar M. Preslera pieauguma svārpstu.

silava.lv

LATVIAN JOURNAL OF AGRONOMY Nr. 12/ No. 12 - AGRONOMIJAS V Ē ...

klimatiski noteikta prognoze galveno savvaĜas ogu sugu resursiem, tai skaitā brūklenēm (Vaccinium vitis-idaea L.), savvaĜas zilenēm (Vaccinium uliginosum L.), Eiropas dzērvenēm

llufb.llu.lv

Dažādu antipirēnu ietekme uz egles Picea abies L. koksnes ...

Visi Ievads Populārākais koksnes ugunsizturības uzlabošanas paņēmiens ir tās apstrāde ar antipirēniem, taču šobrīd Latvijā pieejamo antipirēnu ugunsreakcijas klase nav noteikta un nav zināmi arī dati par tādas koksnes ugunsizturību, kas apstrādāta ar antipirēniem.

www.silava.lv

Gada parskats internetam

Patvéruma politikas izstrådåßana un îstenoßana: noteiktå kårtîbå izskatît jautåjumus un pieñemt lémumus par bég¬a un alternatîvå statusa pieß˚irßanu vai atteikumu; izsniegt dokumentus: - patvéruma meklétåjiem; - bég¬iem; - personåm, kuråm pieß˚irts alternatîvais statuss.

www.pmlp.gov.lv

teikumi Vidzemes Augstskolā pamatstudiju un augstākā ...

Piesakoties studijām, jāaizpilda noteikta parauga iesniegums – pieteikuma anketa (ar fotogrāfiju), un jāuzrāda pase (augstākā līmeņa studijās - līdzi ņemot kopijas) vai personas apliecība un: 2.1.1. pamatstudiju programmās: • vidējo izglītību apliecinošs dokuments ...

www.va.lv

Atbalstītāji:

Līvānos strādājošs uzņēmums ir tirgus līderis pasaulē noteikta profila optiskās šķiedras kabeļu ražošanā medicīniskajām iekārtām.

www.kelle.lv

Juras likumi brosura

Proti, ßiem aktiem jåbüt izdotiem, pamatojoties uz li-kumu, noteiktå kårtîbå publicétiem un pietiekami skaidri formulétiem, lai persona varétu izprast savas tiesîbas un pienåkumus.

piekraste.daba.lv

Lietvedības instrukcija

Detalizēta dokumentu aprites kārtība ir noteikta procedūrā "Saņemto un nosūtāmo dokumentu aprite", savukārt sevišķās lietvedības dokumentu aprites kārtība ir noteikta Komisijas iekšējos normatīvajos aktos, kas nosaka valsts noslēpuma un Eiropas Savienības klasificētās ...

www.fktk.lv

Istabu, automašīnu stāvvietuun kemperu vietu maksa tiek ...

Istabu, automašīnu stāvvietu un kemperu vietu maksa tiek noteikta par laiku līdz 24 stundām (no plkst. 12 00 iepriekšējā dienā līdz plkst. 12 00 nākošajā dienā)

www.mammadaba.lv

Depozitu veidi LAT 24.03.2010

termiņš, tad procentu likme tiek noteikta kā vidēja svērta likme starp diviem izvēlētajiem termiņiem, kas ir tuvāki bāzes termiņi em.

www.norvik.lv

Other sites you could try:

Find videos related to Noteikta