Nereik

EPOKSIDINIAI DAéAI

Daûų nereik÷tų naudoti ant iöorinių paviröių, kuriuos veikia saul÷s öviesa, jei būtinas spalvos stabilumas. PAGRINDŲ PASIRINKIMAS IR PARUOäIMAS älifavimas „Plikas" plienas P80-120-240 (sausas) 7-413, 7-414 gruntai ûr. atitinkamų gruntų ...

www.ppg.lt

A.Anusauskas_Masiniai arestai 44-53_LT

Jų griebdavosi tuomet, kai tardomasis būdavo suimtas oficialiai, tardymo nereik÷davo skubiai atlikti, o gaunama informacija netur÷jo didel÷s reiköm÷s kovojant su rezistencija.

www.komisija.lt

Šildymas infraraudonaisiais spinduliais

Infraraudonųjų spindulių (IR) nereik÷tų painioti su ultravioletiniais (UV) spinduliais, kurie sukelia odos nudegimus bei gali sukelti v÷ į, taip pat su radioaktyviu ar kitokiu kenksmingu spinduliavimu.

www.ims-international.at

Rank s higienos taisykl s

pir atines, atsiskaityti taip, kad nereik t s gr ~os, atsiskaityti mok jimo kortele, naudotis ne vienkartiniais, o daugkartiniais transporto bilietais;

www.vsbprienai.lt

JURGIO AMBRAZIEJAUS PABRËÞOS ÞEMAIÈIØ KALBA

... uþlaikyti' 689; 2) turbût derindamasis prie tradiciniø baþnytiniø raðtø nevartojo savo tarmës monoftongizuotø [â], [ç], bet þymëjo aukðtaitiðkai: kayp 'kaip' 701, kartays 'kartais' 700, lyiýóweys 'lieþuviais' 691, nereyk 'nereik' 698, tay 'tai' 701, trumpay 'trumpai' 696, ýodeys ...

www.uic.edu

Gerbiamas pirk * jau,

Prieš katil* (t. y. ant gr* tamojo ŠV vamzd io) reikalinga pastatyti mechanin* nešvarum* surinktuv* su sietiniu filtru (ta*iau tai nepakankamai apsaugo katil* nuo mechaninio u terštumo) ir j* sumontuoti taip, kad valant nereik*t* iš katilo išleisti didelio kiekio vandens.

www.sildymas.com

LB14700_B_LT - ostateczny_12

1. P aslaugos, u*~ k urias Jums nereikia mok**ti Paslaugos, u*~ k urias Jums nereikia mok**ti Dabar Jums nereik**s mok**ti u*~: Dabar Jums nereik**s mok**ti u*~: 2 "Mok**jimus, a tliekamus lazerine k ortele, *ekiu, tiesioginiu debetu ar reguliariai pervedant pinigus (apie tai sk aitykite 6 ...

www.ulsterbank.ie

Aš inau, kaip elgtis kelyje!

Pasir*pink ite, kad j*s* vaikas iš nam* visada išeit* laiku ir jam nereik*t* skub*ti. Taip jis nepridarys neapgalvot* klaid*. Jei tik galite, neleiskite vaikui eiti * mokykl* ar gr* ti namo vienam, ypa* jei gyvenate u miestyje.

www.eismoklase.lt

Prieöauörio vieökeliai

— Ujujui... ujujui, — aimanuoja kieme ant skiedryno raitydamasis Oökutis. Svetimo jai nereik.

www.nemokamosknygos.lt

Elektroninių valdûios vartų portalas www.epaslaugos.lt

Jūs būsite prijungtas prie sistemos (öiuo atveju nereik÷s vesti prisijungimo varto ir slaptaûodûio). Nes÷km÷s atveju, nepavykus prisijungti prie sistemos, skaitytojo skiltyje bus pateiktas atitinkamas praneöimas.

www.epaslaugos.lt

Other sites you could try:

Find videos related to Nereik