Nepokretnosti

ON ANALYSIS OF UNMIK REGULATIONS AND PRE-EXISTENT YUGOSLAV ...

... Jugoslaviji (Inheritance Rights in Yugoslavia) , Borislav T.Blagojevic (Belgrade 1996) Agrarna Reforma i Kolonizacija na Kosovu (1918-1941) (Agrarian Reform and Colonization in Kosova (1918-1941)), Milovan Obradovic (Pristina 1981) Prirucnik za Primenu Propisa I Pravnih Pravila o Uknjizbi Nepokretnosti ...

pdf.usaid.gov

ELEKTRONSKI SERVIS REGISTRACIJE PREDUZE]A U SRBIJI

27 stvoreni uslovi za ve}u pravnu sigurnost i ulaganja u pri-vredu. Agencija pru`a pomo} i prilikom zatvaranja pri-vrednog subjekta, kako bi se postupak registracije likvida-cije ili ste~aja obavio uz minimalne formalnosti i tro{kove Da li je postojanje Agencije unelo brzinu, sigurnost i ...

www.promoney.rs

Z A K O N O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZU NA DOBIT ...

Title: Microsoft Word - Document in Microsoft Internet Explorer Author: comp Created Date: 1/21/2010 9:45:53

www.taz.rs

ZAKON

ZAKON.tif

www.kpaonline.org

Na osnovu člana 83

Zakon o prometu nepokretnosti (1998) _____ ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI "Slu beni glasnik RS", br. 42/1998 I. OSNOVNE ODREDBE Član 1.

www.nekretnine-sombor.co.rs

pitanja i odgovori

... do iznosa koji je prenet, odnosno iznet iz Republike Srbije u smislu propisa iz odredbe pod 4 ovog stava; 6. strani državljani koji na osnovu dozvole za boravak, odnosno radne vize borave u Republici Srbiji duže od jedne godine; 7. vlasnici nepokretnosti u inostranstvu za prodaju ove nepokretnosti - do ...

www.ubs-asb.com

Zakon o drzavnom premjeru i katastru nepokretnosti

1 ZAKON O DRéAVNOM PREMJERU I KATASTRU NEPOKRETNOSTI GLAVA I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Č lan 1 Ovim zakonom ureñuje se drûavni premjer, katastar nepokretnosti i upisi prava na nepokretnostima, katastar vodova, osnovna drûavna karta i topografske karte, premjer drûavne granice i druga ...

www.nekretnine.co.me

NJP "POBJEDA", PODGORICA

Ne kvalifikujući naöe miöljenje skrećemo paûnju na sledeće: - Kao obezbjeñenje kredita od "Podgoričke banke" upisana je hipoteka na nepokretnostima - zemljiötu i objektima upisanim u List nepokretnosti br. 183 KO Podgorica I (Napomena 15).

www.montenegroberza.com

Do oktobra katastar i na internetu

Do oktobra katastar i na internetu Republički geodetski zavod, Centar za katastar nepokretnosti - Beograd Novi Beograd je završen, a već sledeće godine u katastru nepokretnosti biće Vračar, Sremčica i Savski venac U gradu Beogradu se trenutno vodi dvojna evidencija o vlasništvu ...

www.vibilia.rs

PREDLOG NACRTA ZAKONA O POSREDOVANJU U PROMETU NEPOKRETNOSTI

Na osnovu zaključaka sa okruglog stola koji je odr an u Privrednoj komori Beograda 31. januara 2008. godine na temu: INICIJATIVA ZA IZRADU PREDLOGA - NACRTA ZAKONA O PROMETU NEPOKRETNOSTI , formirana je radna grupa koju čine predstavnici Privredne komore Beograda, Udru enja posrednika u ...

www.kombeg.org.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Nepokretnosti