Nastavu

Poslediplomskanastavaiz 

PROFIL U^ESNIKA Poslediplomsku nastavu iz farmaceutske medicine mogu poha|ati kandidati sa diplomom medicinskog ili farmaceu-tskog fakulteta,ili sa doktoratom iz oblasti biolo{kih nauka.

cimsi.kg.ac.rs

www.pefja.kg.ac.rs

www.pefja.kg.ac.rs

O DJ EČJ OJ PRIČI

www.pefja.kg.ac.rs

STUDENTSKO VREDNOVANJE PRAKTI**NE NASTAVE NA LOGOROVANJU

To se odnosi i na prakti*nu nastavu koju poha**aju studenti Fakulteta sporta i fizi*kog vaspitanja. Predmet Aktivnosti u prirodi prema nastav-nom planu na Fakultetu fizi*kog vaspitanja i sporta na Palama, ...

sportlogia.com

Đorđe Krivokapić je zaposlen na Fakultetu Organizacionih ...

Đorđe Krivokapić radi kao asistent na Fakultetu Organizacionih Nauka Univerziteta u Beogradu („FON" http://www.fon.bg.ac.rs/ ) gde izvodi nastavu na predmetima Poslovno pravo i Pravne osnove informacionih sistema.

www.fon.rs

FAKULTET DRAMSKIH UMETNOSTI FACULTY OF DRAMATIC ARTS

Tu su formirane ~e-tiri prostorije za prakti~ni rad sa malim scenama i nekoliko malih u~ionica za teorijsku nastavu. Veliki preokret nastaje 1974. godine.

www.arts.bg.ac.rs

Newsletter 1 Tempus-Projekt: STEAMED Standardizacija u ...

bora za e-nastavu, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Zagreb (HR) – Kontakt osoba Međunarodna konferencija o Organizaciji i menad .

www.mef.unizg.hr

V O D I Č / G U I D A N C E

Dodiplomski studij Od akademske 2005./2006. godine Fakultet provodi nastavu na principima Bolonjske deklaracije. To znači da se nastava organizira po sustavu 3+2+3 , ...

apfmo.org

PERCEPCIJA I STAVOVI STUDENATA PREMA "UČENJU PUTEM INTERNETA"

• Ispitati kako studenti percipiraju "učenje putem Interneta" u odnosu na klasičnu nastavu te utvrditi postoji li povezanost između stava prema "učenju putem Interneta" i percepcije "učenja putem Interneta" i klasične nastave.

edupoint.carnet.hr

Rad za TIO 2010

Praktično, učenici osnovne škole kroz nastavu iz navedenog nastavnog predmeta, prvi put se organizovano susreću i upoznaju sa tehnikom i tehnologijom.

www.tfc.kg.ac.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Nastavu