Naknadama

Pravilnik o naknadama za frekvencije

RULEBO OK on the methodology and the method of calculation of annual fees for the use of radio-frequencies Pravilnik o naknadama za frekvencije

www.gov.me

NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI NOVI ZAKON O PLA

NAKNADAMA U ORGANIMA VLASTI NOVI ZAKON O PLA FBIH ĆAMA I septembar/rujan 2010.

www.revicon.info

U R E D B U O NAKNADAMA TROŠKOVA ZA SLUŽBENA PUTOVANJA

Službene novine FBiH, 75/04 Na osnovu člana 44. stav 2. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije BiH», br. 29/03, 23/04, 39/04 i 54/04), Vlada Federacije Bosne i Hercegovine, na usaglašen prijedlog federalnog ministra financija - federalnog ...

minfingo.ba

UREDBA O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA DRéAVNIH SLUéBENIKA ...

186. Na osnovu člana 20 Zakona o zaradama drûavnih sluûbenika i namjeötenika ("Sluûbeni list RCG", broj 27/04), Vlada RCG na sjednici odrûanoj 31. marta 2005. godine, donijela je UREDBA O NAKNADAMA I DRUGIM PRIMANJIMA DRéAVNIH SLUéBENIKA I NAMJEäTENIKA ("Sl. list RCG", br. 24/05 od 15 ...

www.uzk.co.me

O NAGRADAMA I NAKNADI TRO[KOVA ZA RAD ADVOKATA

Na osnovu ~lana 15. Zakona o advokaturi i ~lana 12. Statuta Advokatske komore Republike Srpske, Skup{tina Advokatske komore Republike Srpske na sjednici odr`anoj dana 12. marta 2005. godine usvojila je prijedlog Tarife o nagradama i naknadi tro{kova za rad advokata, a Ministarstvo pravde ...

www.advokatmatic.com

Premaodredbama ...

Naknadazagumezaovugrupunavedena vozilaplaæase prilikomuvozavozila, kojiusastavuimajugumeiliprilikomplasiranja na tr*ištevozilaproizvedenihu Republici Srbiji, kojiusvomsklopuimajugume Visinanaknadezaproizvedeneiuvezeneproizvode, kojisadr*eazbest, aposle upotrebepostajuposebantokotpada ...

www.porezi.rs

U R E D B U O NAKNADAMA I DRUGIM MATERIJALNIM PRAVIMA KOJA ...

Službene novine FBiH, 34/04 Na temelju članka 43. stavak 3. Zakona o državnoj službi u Federaciji Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH"; br. 29/03 i 23/04), članka 8. stavak 3.

www.minfingo.ba

Mogućnost isplate jubilarnih nagrada u javnom sektoru - za ...

Mogućnost isplate jubilarnih nagrada u javnom sektoru - za jedan deo korisnika javnih sredstava

www.porezi.rs

Glava I OSNOVNE ODREDBE

Obaveza informisanja skupštine banke o prihodima članova organa upravljanja Član 77 Skupština banke najmanje jednom godišnje razmatra pismenu informaciju s detaljnim podacima o svim zaradama, naknadama i drugim primanjima članova upravnog i izvršnog odbora banke i o svim ugovorima između banke i ...

www.crhov.rs

KRATAK [email protected]:

kratak [email protected]: i radni odnosi u [email protected] organima i kod drugih poslodavaca uvodne napomene.....3 radni odnosi u [email protected] organima - poseban [email protected] radnih odnosa za [email protected] [email protected] i delimi^no ...

zup.co.rs

Other sites you could try:

Find videos related to Naknadama