Nadle

ZAKON O SPOLJNOJ TRGOVINI NAORU ANJEM, VOJNOM OPREMOM I ...

I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom propisuju se način i uslovi pod kojima se mo e vršiti spoljna trgovina, transport i tranzit naoru anja, vojne opreme i robe dvostruke namene (u daljem tekstu: kontrolisana roba), definišu njihovi pojmovi, utvrđuje organ nadle an za izdavanje dozvola za izvoz ...

www.proofhouse.rs

Z A K O N O PROCENI UTICAJA NA @IVOTNU SREDINU

Saradwa nadle`nih inspekcijskih i drugih organa ^lan 38. Ako u toku vr{ewa inspekcijskog nadzora inspektor za{tite `ivotne sredine oceni da su povre|eni drugi zakoni du`an je da bez odlagawa obavesti organ nadle`an za sprovo|ewe tih zakona.

www.vojvodinasume.co.rs

INSTRUKCIJA O PRIMENI ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI ...

_____14. jula 2010. godine, na našem sajtu smo objavili napis: Stavovi nadle nih organa povodom primene Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom , a na osnovu pripremljene Instrukcije koja je trebala da bude verifikovana.

www.porezi.rs

U G O V O R Tipski Pelikan

U G O V O R Zaključen u Sarajevu dana, .....2010. godine, izme|u: 1. ..... iz Sarajeva, ADRESA..... kojeg zastupa,

www.pelikan.ba

Građevinarstvo u Srbiji

U celom procesu veo-ma je va na koordinacija grada i Republike jer većina, pre svega saobraćajnih proje-kata, ulazi pod nadle nost i nas i dr ave - istakao je Alimpić.

www.build.rs

VOZAČKA DOZVOLA

Po prijemu zahteva za izdavanje i produ enje va enja vozačke dozvole, nadle ni organ unutrašnjih poslova utvrđuje da li podnosilac zahteva ispunjava propisane uslove za dobijanje vozačke dozvole, pa će prema rezultatima utvrđivanja izdati odgovarajuću dozvolu ili doneti rešenje kojim se ...

www.mup.rs

Z A K O N O OPŠTEM UPRAVNOM POSTUPKU

Sukob nadle nosti Član 26 (1) Sukob nadle nosti između upravnih i sudskih organa, sukob nadle nosti između ovih organa i organa lokalne samouprave i sukob nadle nosti između jedinica lokalne samouprave rješava Ustavni sud Republike Crne Gore.

www.nekretnine.co.me

UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA IVOTNU ...

Nadle ni organ Član 4 Nadle ni organ odgovoran za sprovođenje postupka procjene uticaja (u daljem tekstu: nadle ni organ) je: 1) organ dr avne uprave nadle an za poslove zaštite ivotne sredine - za projekte za koje saglasnosti, odobrenja i dozvole izdaje drugi organ dr avne up rave; 2) organ ...

www.gov.me

Z A K O N O PARNICNOM POSTUPKU

d) Supsidijarna nadle nost Nadle nost za suparnicare Clan 46. Ako je jednom tu bom tu eno više osoba u svojstvu materijalnih suparnicara (clan 362. stav 1. tacka 1.) , a za njih ne postoji mjesna nadle nost istog suda, nadle an je sud koji je mjesno nadle an za jednog od tu enih.

www.hjpc.ba

PDV PRAVILNIK za objavu

Microsoft Word - PDV PRAVILNIK za objavu.doc ***** ***** ***** ***** ***** ***** **** *****!*"#*$***%$#*$& *****'* ()** **** %* ***** *****'** ***** ***** c***** ** ***** *** *****!*))#*%*** $+#*)&*,***** *****,***** ...

www.sogfbih.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Nadle