Nadle

Nadle nosti institucija koje su zadu ene za zaštitu ...

Technical Assistance for Development of a national Environmental Approximation Strategy The project is funded by the European Union A project implemented by EPTISA and PM 0 59ep ☺ EuropeAid/127462/C/SER/RS Broj ugovora 07SER01/29/11 Tehnička Pomoć za Izradu nacionalne ...

www.easserbia.rs

O PARNI^NOM POSTUPKU

Nadle`nost za sporove iz naslednopravnih odnosa ^lan 56. Dok ostavinski postupak nije pravnosna`no zavr{en, za su|ewe u sporovima iz naslednopravnih odnosa, kao i u sporovima za potra`ivawa poverioca prema ostaviocu, pored suda op{te mesne nadle`nosti mesno je nadle`an i sud na ~ijem se podru~ju nalazi ...

www.aktivasistem.co.rs

ZAKON O PARNI * NOM POSTUPKU

Nadle nost za lica koja nemaju opštu mjesnu nadle nost u Republici Crnoj Gori *lan 62. Tu ba o imovinsko pravnim zahtjevima protiv lica koje nema opštu mjesnu nadle nost u Republici Crnoj Gori mo e se podnijeti svakom doma*em sudu na *ijem se podru*ju nalazi kakva imovina tog lica ili predmet ...

www.tuzilastvocg.co.me

OSNOVNE ODREDBE

Član 9 (1) Zahtev za izdavanje uverenja o poreklu robe za rezervne delove iz člana 8. ove uredbe podnosi se nadle noj carinskoj ispostavi i mora da sadr i izjavu zainteresovanog lica da će ta roba biti upotrebljena za redovno odr avanje opreme, mašine, uređaja ili

www.siepa.gov.rs

Z A K O N O PARNIČNOM POSTUPKU

Nadle nost za sporove o vazduhoplovu i brodu Član 51. Kad je za suđewe u sporovima o pravu svojine i drugim stvarnim pravima na vazduhoplovu, pomorskom brodu i brodu unutrašwe plovidbe, kao i u sporovima iz zakupnih odnosa na vazduhoplovu i brodu, nadle an domaći sud, iskqučivo je mesno nadle an ...

www.gigant.rs

Z A K O N

Z A K O N O PRIMJENI PROPISA KOJIMA SE UREĐUJE ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE DIO PRVI OSNOVNE ODREDBE Predmet regulative Član 1 (1) Ovim zakonom odredjuju se organi nadle ni za primjenu propisa u oblasti intelektualne svojine, postupak za preduzimanje mjera od strane nadle nih organa ...

www.cnb.me

VODI Č KROZ PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM U REPUBLICI SRBIJI

VODIČ KROZ PRAVA OSOBA SA INVALIDITETOM U REPUBLICI . SRBIJI . Poštovani , Pred vama je publikacija koju je pripremio Sektor za zaštitu osoba sa posebnim

www.distrofijanovisad.org.rs

Z A K O N O PROCENI UTICAJA NA IVOTNU SREDINU

Saradnja nadle nih inspekcijskih i drugih organa Član 38. Ako u toku vršenja inspekcijskog nadzora inspektor zaštite ivotne sredine oceni da su povređeni drugi zakoni du an je da bez odlaganja obavesti organ nadle an za sprovođenje tih zakona.

www.zurbnis.rs

Analiza situacije interno raseljenih lica sa Kosova u Srbiji ...

16 Poglavlje III Problemi sa kojima se suocavaju interno raseljena lica „Domace vlasti su te koje imaju osnovni zadatak i obavezu da pru aju zaštitu i humanitarnu pomoc interno raseljenim licima u okviru svoje nadle nosti."

www.infocentar.libergraf.rs

Ministerstvoto za trud i socijalna politika

nadle`nostite i uslugite na MTSP. – Skopje: Fondacija Institut otvoreno op{testvo – Makedonija, 2009. – 417 str.; 24cm Registar ISBN 978-608-218-002-1

gg.org.mk

Other sites you could try:

Find videos related to Nadle