Mojsijeva

Treca knjiga Mojsijeva

TRE]A KNJIGA MOJSIJEVA KOJA SE ZOVE LEVITSKA GLAVA 1 viknu Gospod Mojsija, i re~e mu iz {atora od sastanka govore}i: 1:2 Ka`i sinovima Izrailjevim, i reci im: kad ko izme|u vas ho}e da prinese Gospodu `rtvu od stoke, prinesite `rtvu svoju od goveda ili od ovaca ili od koza. 1:3 Ako mu je `rtva ...

www.biblija.info

Peta knjiga Mojsijeva

PETA KNJIGA MOJSIJEVA KOJA SE ZOVE ZAKONI PONOVLJENI GLAVA 1 vo su rije~i koje govori Mojsije svemu Izrai-lju s onu stranu Jordana, u pustinji, u polju prema Crvenome moru, izme|u Farana i Tofola i Lovona i Asirota i Dizava, 1:2 Jedanaest dana hoda od Horiva preko gore Sira do Kadis-Varnije. 1:3 ...

www.biblija.info

BIBLIJSKE KNJIGE STAROG ZAVETA

Knjiga Mojsijeva 24.11.2010. 4 3. Knjiga Mojsijeva 01.12.2010. 5 4-5. Knjiga Mojsijeva 08.12.2010. 6 Priče Solomunove 15.12.2010. 7 Knjiga Isusa Navina 22.12.2010. 8 Knjiga o Sudijama 29.12.2010. 9 Kniga o Ruti 05.01.2011. 10 1.

www.bou.rs

BIBLIJSKE INJENICE O SEDMOM DANU

Mojsijeva 20.poglavlje) Kad je Isus započeo svoj rad, objavio je da nije došao poništiti Zakon: „Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke ..."

pavlescg.bc-cetinje.com

“Duša živa”.

Mojsijeva 34,5.6; Judina poslanica 9; Matej 17,3). Prema poslanici Jevrejima 11,8-19, Avram, kao i svi patrijarsi, nije primio obećanje, već očekuje

www.cps.org.rs

KO SU BOGOVI?

Mojsijeva 18.20) naročito zbog nemorala koji su bili redovna posledica okultizma, i zbog zločina kao što je rtvovanje i spaljivanje ljudi (5.

pavlescg.bc-cetinje.com

KUMRANSKI SPISI

Mojsijeva i Isaijina knjiga, obe pronađene u pećinama Kumra na, nisu napisane u vreme kada su žitelji Kumrana postojali. 5. Knjiga Mojsijeva napisana je 1300 godina pre nego što su ži

www.cps.org.rs

Gde Su Enoh i Ilija

Jer "tako po ive Enoh svega trista i šezdeset i pet godina" (Prva Mojsijeva 5:23). Enoh je iveo ukupno 365 godina, što ne predstavlja samo deo njegovog sadašnjeg ivota, već čitav njegov ivotni vek!

www.herbert-armstrong.org

KLANICE I OBJEKTI ZA OBRADU I PRERADU MESA

biblija -stari zavet, treĆa knjiga mojsijeva, gl. 22. talmud, kur'an rutialno klanje ivotinja (jevreji, muslimani, sike) antiČka grČka -klanje na gradskom trgu -u "krugu" antiČki rim -klanje na forumu (gradski trg) objekti za klanje ivotinja po vrstama kontrola -dr avni Činovnici ...

www.vet.bg.ac.rs

JEVREJI, PAGANI, HRIŠĆANI

Mojsijeva) 17:11: Jer je život tela u krvi; a ja sam je dao na oltar da se očiste duše vaše; jer krv dušu čisti, jer je u njoj život. U Novom zavetu, o ovome govori Jevrejima poslanica 9:22: A po Zakonu se gotovo sve čisti krvlju i bez prolivanja krvi nema oproštenja.

www.isus.at

Other sites you could try:

Find videos related to Mojsijeva