Ljenje

Ispitivanje kvaliteta ivota bolesnika sa multiplom sklerozom

Uvod Multipla skleroza (MS) je hronično inflamatorno obo-ljenje centralnog nervnog sistema (CNS) čiju osnovnu patofiziološku karakteristiku čini destrukcija mijelina - demijeli-nizacija.

www.doiserbia.nb.rs

MIŠLJENJE PACIJENATA O NAŠEM RADU ELEMENT U PROCJENI KVALITETE

microsoft word - hdod-kongres 2006 - mi−ljenje pacijenata o na−em radu.doc. miŠljenje pacijenata o naŠem radu element u procjeni kvalitete the patient opinion about our work part of quality evaluation bruno mazzi nevenka ...

www.hdod.net

Bartonela hensel ( Bartonella henselae ) kao uzročnik ...

Bartonela hensel ( Bartonella henselae ) spada u grupu gram-negativnih bakterija koja mo e prouzrokovati ne tako retko obo-ljenje poznato pod nazivom bolest ogrebotine mačke.

www.doiserbia.nb.rs

KLINI^KI ZNA^AJ I NADZOR VISOKORIZI^NIH TRUDNO]A THE CLINICAL ...

Time je opovrgnu-to klasi~no, duboko uvrije`eno mi{ljenje da je hipoksija u poro|aju isklju~iv uzrok encefalopatije novoro|en~adi, a poslije cerebralne pa-ralize.

www.bioline.org.br

PROCESSING OF METALS BY SEVERE PLASTIC DEFORMATION (SPD ...

Dobiveni UFZ materijalposjedujeoplemenjenamehani~kaifizikalnasvojstva, tesunamjenjeniza{irokokomercijalnorab-ljenje. Ovaj~lanaksjednestranedajeosvrt na povijesnirazvitak IPD-apostupka, as drugestranedjelomice ishodi{tezarazvitak UFZ-ainjezinestabilnostiutrgova~ki~istomaluminiju ...

public.carnet.hr

RAZVITAK I STRUKTURNA PLASTI^NOST ^OVJEKOVA MOZGA

Na{e je mi{ljenje da pri hipoksi~no-ishemi~kom o{te}enju mozga, osim stani~nih lezija i posljedica infekcije, zna~ajanu ulogu u patogenezi ima o{te}enje ekstracelularnog matriksa (ECM) i molekula "vodi~a" aksona u periventrikularnim kri`anjima putova.

www.bioline.org.br

PLAZMA]ELIJEIRUSSELLOVA TELA[CAZUBNOG GRANULOMA ...

... plazmocitomimaiostalimplazma}elijskim neoplazmama. 13,14,15 Kodpacijenatasa prima-rnomisekundarnomamiloidozom, Rtsuotkri-venaukostnojsr`i. 16 Premapodacimaizlitera-ture, Rtseuzubnomgranulomupojavljujuu 80-86% 5,6 ili~ak 99%posmatranihuzoraka. 17 Rtnisupatognomoni~nanizajednoobo-ljenje, odnosno ...

www.medfak.ni.ac.rs

ANALIZA POKUŠANIH SAMOUBISTAVA PACIJENATA HOSPITALIZOVANIH ...

ljenje. Diskusija Pokušaj suicida predstavlja jednu od vrlo aktuelnih tema današnjice, kojoj se poklanja sve više pažnje u sa vremenim studijama.

www.medical.uns.ac.rs

AMBULANTNO ZDRAVLJENJE VENSKE TROMBOZE OUTPATIENT TREATMENT ...

... VT) je pogosta bolezen, ki skupaj s pljuno embolijo (PE) zaseda tretje mesto med sr-no-ûilnimi boleznimi. 1, 2 Pojavnost VT je 1,6/1000 oseb na leto, kar za Slovenijo pomeni okrog 3000 bolnikov letno. 3 Glavni zaplet VT v akutnem obdobju je PE, v kasnem pa potrombotini sindrom. 3ñ5 Temeljno zdrav-ljenje VT ...

szd.si

Klini~ke i epidemiolo{ke karakteristike bruceloze u ...

Bru-cele se nalaze u mlijeku, urinu i drugim sekretima i na ske-letima inficiranih `ivotinja. ^esto je to profesionalno obo-ljenje uzgajiva~a stoke, mesara, veterinara i laboratorij-skih radnika.

hrcak.srce.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Ljenje