Ligji Per Noterine

MBI PROJEKTLIGJIN "PËR DISA NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 7829 ...

Noteria si veprimtari juridike në shërbim të personave fizikë e juridikë, aktualisht rregullohet nga ligji për noterinë i cili në pikëpamjen kronologjike dhe krahasuar me zhvillimin e vrullshëm të marrëdhënieve ekonomiko-shoqërore i papërshtatshëm për stadin aktual.

www.justice.gov.al

P R O J E K T L I GJ

P R O J E K T L I GJ PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME NË LIGJIN NR. 7829, DATË 1.6.1994, "PËR NOTERINË", ... që kanë plotësuar afatin 2-vjeçar pranë noterëve derin në çastin e hyrjes në fuqi të këtij ligji, ...

www.justice.gov.al

Republika e Kosovës

DL-051-2008, datë 21.10.2008 55 Ligji për noterinë 03/L-010 17.10.2008 Dekreti nr. DL-053-2008, datë 06.11.2008 56 Ligji për plotësimin dhe ndryshimin e Ligjit nr. 02/L-5 për mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 03/L-031 17.10.2008 Dekreti nr.

www.assembly-kosova.org

LIGJ Nr.10 137, datë 11.5.2009 - Në mbështetje të neneve ...

Për noterinë”, të ndryshuar Në ligjin nr.7829, datë 1.6.1994 “Për noterinë”, të ndryshuar, bëhen këto ndryshime: 1. ... Dispozitat e këtij ligji për

www.qkl.gov.al

P R O C E S V E R B A L

P/ligji për noterinë i cili është në procedurë dhe pritet të miratohet nga Kuvendi, është një ligj i rëndësishëm pasi që do të shkarkohen gjykatat nga punët e tepërta.

www.assembly-kosova.org

GJYKATAT E KOSOVËS - ÇFARË NDRYSHIMESH URGJENTE KËRKOHEN?

... Ligji për Prokurorinë Publike, Ligji për Noterinë, të cilët ende nuk kanë kaluar në procedurat e miratimit në degën e ekzekutivit, ...

ajls.org

“RELATIVIZMI” I LIRISË SË PROFESIONEVE TË LIRA NË ...

Që nga viti 1994 kanë kaluar gati 15 vjet dhe ligji për noterinë është amenduar disa herë me ligjin Nr. 8790, datë 10. 05. 2001, dhe me ligjin Nr. 9216, datë 01.

ajls.org

PROGRAMET ZGJEDHORE TË PARTIVE POLITIKE DHE REFLEKTIMI I ...

Ligji për kompetencat, ... Ligji për procedurën jokontestimore dhe Ligji për Noterinë u shqyrtuan dhe miratuan në Kuvend gjatë vitit 2008.

www.kdi-kosova.org

STRATEGJIA LEGJISLATIVE 2011

Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-10 për noterinë 31 mars 2011 3.12. Projektligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit nr.03/L-151 për Deklarimin, ...

www.kryeministri-ks.net

FLETORJA ZYRTARE

Në radhë të parë është për t'u theksuar se liria e veprimtarisë ekonomike është e njohur edhe nga ligji "Për noterinë", natyrisht me ato kufizime që legjislatori ka parashikuar të nevojshme dhe që nuk kanë dallime thelbësore nga aktivitetet e tjera ekonomike.

qpz.gov.al

Other sites you could try:

Find videos related to Ligji Per Noterine