Lanovi

Registar za hartije od vrednosti u Srbiji me|u najmodernijim ...

Republika Srbija i Narodna banka Srbije su tako|e ~lanovi Centralnog registra hartija od vrednosti. ^lanovi mogu biti i dru{tva za upravljanje fondovima i inostrane depozitarne organizacije. ^lanovi mogu otvarati ra~une za svoje klijente, fizi~ka i pravna lica.

www.promoney.rs

Razvodni ventili 177-00, NO.6 Directional control valve 177 ...

... te ura|eno od visoko kvalitetnog nodularnog liva Internacionalne priklju~ne mere Vi{e varijanti razvo|enja Standardni elektromagneti za AC i DC napon - elektri~ni priklju~ak prema standardu DIN 43650 Za pokazivanje prisutnosti napona primenjuju se svetlosni indikatori, koji se ugra|uju kao me|u~lanovi u ...

www.ppt-hidraulika.co.rs

Hrvatsko oplemenjiva˛ko, sjemenarsko i rasadni˛arsko ...

4 Organizacijski odbor :: Organizing Committee Predsjednici :: Chairmen Prof. dr. sc. Ivan Kolak Dr. sc. **ordano Peršuri¸ ˝lanovi :: Members Prof. dr. sc. Milutin Bede Dr. sc. Ivan Brki¸ Petar ˝obankovi¸, dipl. ing. Drago ˚ori¸, dipl. ing. Prof. dr. sc. Radovan Fuchs Prof. dr. sc. Vlado Guberac Dr. sc ...

hrcak.srce.hr

The SERBIAN UNITY CONGRESS

Da li SUC ima potrebnu organizacionu infrastrukturu, da Da li SUC ima potrebnu organizacionu infrastrukturu, da b i kao organizacija srpske dijaspore me|u njenim ~lanovi-b i kao organizacija srpske dijaspore me|u njenim ~lanovi-ma prona{ao poslovne partnere za srpska preduze}a? ma prona{ao poslovne ...

www.promoney.rs

Poslediplomskanastavaiz 

... Rukovodilac (glavni menad`er) nastave: Prof. dr med sci Draginja An|elkovi}, specijalista klini~ke farmakologije, Beograd Zamenik rukovodioca (ko-menad`er) nastave: Primarijus dr med sci Violeta Stanimirovi}, Nau~ni Saradnik, specijalista klini~ke farmakologije, Zavod za farmaciju Srbije. ^lanovi Board-a: ...

cimsi.kg.ac.rs

GODI[TE 23 ZAGREB, 2003.

Cijenapojedinog primjerkauslobodnoj (izvanpretplatni~koj) prodajiiznosi 100 kn, advobroja 150 kn. ^lanovi HZDP dobivaju~asopisuokvirunjihova~lanstva.

www.hzdp.hr

CROATIAN FINANCIAL SERVICES SUPERVISORY AGENCY

... 616 100, fax: +385 (0)31 616 474, e-mail: [email protected] hr, R 2360000-1101347303 ZABA OIB 46078374806, MBS 030057478, Trgova*ki sud u Osijeku, temeljni kapital (u cijelosti upla*en): 94.637.800,00 kn ukupan broj dionica: 9.463.780 (sve dionice su redovne), predsjednik Uprave: Ivan Ergovi* *lanovi ...

www.nexe.hr

Zahtjev za izdavanje identifikacione iskaznice Zahtjev za ...

4 lanovi porodice/ * lanovi obitelji/ ***** ***** /Family Members Prezime, ime/*****, ***/Family Name, First Name(s) Srodstvo.***** Relationship br. identifikacione iskaznice/ br. identifikaci*** iskaznice/$*.

www.mfa.ba

HRVATSKA REVIJA ZA REHABILITACIJSKA ISTRA IVANJA CROATIAN ...

... Tiskano uz financijsku potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske Financially supported by Ministry of Science, Technology and Sport of the Republic of Croatia UREDNIŠTVO / EDITORIAL BOARD Urednica / Editor Daniela Bratkovi* Tajnica / Secretary Renata Pinjatela * lanovi ...

hrcak.srce.hr

POTREBA ZA UNAPRE\ENJEM KVALITETA U BOSNI I HERCEGOVINI

Svjetska trgovinska organizacija WTO-World Trade Organization poziva se na odre|ene standarde koji defini{u uslove koje treba prethodno da ispune zemlje koje `ele da postanu njeni ~lanovi.

www.mf.unze.ba

Other sites you could try:

Find videos related to Lanovi