Kuriems

Dializuojamø ligoniø ðlapimo takø ligø chirurginis gydymas

Pacientø, kuriems buvo arterijos ir venos fistuliø bei centriniø venø komplikacijø, vidutinë operacijos trukmë kiek ilgesnë negu kitais atvejais - atitinkamai 76,4 ir 66,3 minutës (skirtumas statistiðkai nereikðmingas).

www.chirurgija.lt

Nudegimø gydymas pasireiðkus bakteriemijai

Mûsø duomenimis, 76% pacientø, kuriems patvirtinta bakteriemija, þaizdose rasta S. aureus , ið jø 76% buvo MASA, taigi mûsø tirtø ligoniø þaizdose MASA nustatyti gerokai daþniau nei vidutiniðkai.

www.chirurgija.lt

Direktyvos 2003/109/EB taikymo srities išplėtimas asmenims ...

Direktyvos 2003/109/EB taikymo srities išplėtimas asmenims, kuriems suteikiama tarptautinė apsauga * P6_TA(2008)0168. 2008 m. balandžio 23 d.

eur-lex.europa.eu

Pradaxa dabigatrano eteksilatas

Pradaxa taip pat skiriamas siekiant išvengti insulto ir trombų susidarymo insulto rizikos grupei priskiriamiems suaugusiesiems, kuriems nustatytas širdies ritmo sutrikimas, vadinamas su vo tuvų liga nesusijusiu priešird ių virpėjimu.

www.ema.europa.eu

EPAR santrauka plačiajai visuomenei - Tarceva

pacientai, kuriems anksčiau taikytas bent vienas gydymo chemoterapiniais vaistais kursas, kuris buvo nesėkmingas. Nustatyta, kad Tarceva neveiksmingas gydant pacientus, kuriems atlikus plaučių vėžio

www.ema.europa.eu

Pagal 2004 05 01 šabloną

KLINIKINĖ INFORMACIJA 4.1 Terapinės indikacijos • Hipertenzijos gydymas. • Papildomas simptominio širdies nepakankamumo gydymas kartu su kalio organizme nesulaikančiais diuretikais ir, jei reikia, rusmenės preparatais. • Simptominio širdies nepakankamumo profilaktika ligoniams, kuriems ...

www.richterlithuania.com

Chirurginis isplitusio epitelinio kiausidziu vezio gydymas

Atsitiktinių imčių klinikinių tyrimų duomenimis, antrinė citoredukcinė operacija prailgina ligonių, kuriems pirminės operacijos metu nepavyko optimaliai pašalinti naviko, gyvenimo trukmę.

medicina.kmu.lt

Kaires Hiso pluosto kojytes blokados reiksme diagnozuojant ...

Nepaisant Amerikos kardiologø kolegijos ir Amerikos ðirdies asociacijos rekomendacijø taikyti tromboliziná gydymà visiems ligoniams, kuriø elektrokardiogramoje uþfiksuota kairës Hiso pluoðto kojytës blokada ir kuriems átariamas ûminis miokardo infarktas, tikimybë, kad ligoniams bus skirtas ...

medicina.kmu.lt

KAIMO BENDRUOMENIŲ PROJEKTŲ, KURIEMS SKIRIAMA PARAMA ...

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos ţemės ūkio ministro 2011 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 3D-692 KAIMO BENDRUOMENIŲ PROJEKTŲ, KURIEMS SKIRIAMA PARAMA, SĄRAŠAS Eil. Nr. Pareiškėjo pavadinimas Rajonas (savivaldybė) Projekto pavadinimas Paramos paraiškos registracijos numeris PKB ...

www.zum.lt

SVEIKATOS PASISEMKIME IŠ GAMTOS - silpnieji pa­ klūsta ...

per anksti paliegusių, susenusių žmonių gretas, o stiprieji, kuriems užtenka drąsos gyventi savo protu, semiasi išminties ir sveikatos iš natūralių gamtos dovanotų šaltinių.

www.utenavsb.lt

Other sites you could try:

Find videos related to Kuriems