Korporativnog

SISTEM KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U CRNOJ GORI SYSTEM OF ...

Mijat Jocović : SISTEM KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U CRNOJ GORI 63 SISTEM KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U CRNOJ GORI SYSTEM OF CORPORATE GOVERNANCE IN MONTENEGRO MIJAT JOCOVIĆ, Univerzitet Crne Gore, Ekonomski fakultet Podgorica Apstrakt: Predmet istra ivanja ovog rada predstavlja proučavanje ...

www.mnje.com

REVIZIJSKI ODBOR U SUSTAVU KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Boris Tušek  UDK 657.62/.63:65.012.43 Pregledni *lanak Review REVIZIJSKI ODBOR U SUSTAVU KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA AUDIT COMMITTEE IN THE SYSTEM OF CORPORATE MANAGEMENT ABSTRACT The paper explorers the relevant features of corporate governance as a basis for considering the role of the audit ...

www.efpu.hr

Prof. dr. sc. Boris Tušek Mr. sc. Sanja Sever

Ona poma e organizaciji u ispunjavanju njezinih ciljeva sistematičnim i na disciplini utemeljenim pristupom procjenjivanja djelot-vornosti upravljanja rizicima organizacije, kontrole i korporativnog upravljanja."

hrcak.srce.hr

OECD Principles of Corporate Governance - 2004 Edition

© OECD, 2004. © Software: 1987-1996, Acrobat is a trademark of ADOBE. All rights reserved. OECD grants you the right to use one copy of this Program for your personal use only.

www.oecd.org

UJEDNA^ENOST OPISIVANJA SERIJSKIH PUBLIKACIJA : ANALIZA ...

Ovakvi rezultati neupitno upu}uju na zanemarivanje pravila o primjeni korporativnog autorstva, s jedne strane, kao i na nedoslijednost u primjeni pravila, s druge strane. 20 18 Budu}i da E. Verona navodi iste uvjete za utvr|ivanje korporativnog autorstva kao i Pari{ka na~ela, s tom razlikom {to izostavlja ...

www.hkdrustvo.hr

PRINCIPI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U BANKAMA U SVETLU PRAVNO ...

bankarstvo - sa savetovanja PRINCIPI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA U BANKAMA U SVETLU PRAVNO - REGULATORNOG OKVIRA U SRBIJI Kod banaka je, što je rezultat njihove specifičnosti kao finansijskih posrednika, izraženo prisustvo brojnih legitimnih nosilaca različitih interesa: pored akcionara i ...

www.ubs-asb.com

clanak Maurovic Grgorinic

Literatura korporativnog upravljanja potvrñuje osnovnu tezu autorica da je svaki od ustroja imanentan pojedinom pravnom krugu, kontinentalnom i anglosaksonskom.

hrcak.srce.hr

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Kodeks korporativnog upravljanja Beogradske berze a.d. Beograd 1 Proces donošenja investicionih odluka na savremenom tr ištu hartija od vrednosti gotovo je nemoguće zamisliti bez široke primene indikatora kvaliteta korporativnog upravljanja.

www.belex.rs

OECD PRINCIPI KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

2 ORGANIZACIJA ZA EKONOMSKU SARADNJU I RAZVOJ Na osnovu *lana 1. Konvencije, potpisane u Parizu 14. decembra, 1960. g. , a koja je stupila na snagu 30. septembra, 1961.

www.oecd.org

BiH ROSC 2005/2006

IZVJEŠTAJ O USKLAĐENOSTI STANDARDA I KODEKSA (ROSC ) Procjena korporativnog upravljanja Bosna i Hercegovina juni, 2006 Sa etak izvještaja Ovaj izvještaj sadr i procjenu okvira politike korporativnog upravljanja u Bosni i Hercegovini (BiH), te praksi u njenoj primjeni i poštivanju.

www.worldbank.org

Other sites you could try:

Find videos related to Korporativnog