Kontrollere

Routine Veterinary Care for Your Dog

• 435-644-2001 • www.bestfriends.org Routine Veterinary Care for Your Dog By Sherry Woodard Puppies should be seen be a veterinarian at approximately three weeks of age for a physical and a fecal test for intestinal parasites.

www.bestfriends.org

Dikkat Eksikli¤i ve Hiperaktivite Bozuklu¤u Olan ...

DEHB olan eriflkinlerin Stroop Tes-ti'nin alt testlerini sa¤l›kl› kontrollere göre daha uzun sürede tamamlad›klar›, daha çok hata ve düzeltme yapt›klar›, Wechsler Bellek Ölçe¤i'nin mant›ksal bellek alt testinde sa¤l›kl› kontrollere göre daha düflük performans ...

turkpsikiyatri.com

Obsesif Kompulsif Bozukluk Olgularýnda Heyecan Arama ...

TARTIÞMA Çalýþmamýzda OKB olgularýnýn kontrollere göre heyecan arayýþýnýn düþük olduðu görülmüþtür. Heyecan arayýþý az olan bireylerde riskin öngörülen tehlikesi, yüksek olarak deðerlendirilir (Horvath ve Zuckerman 1993).

www.klinikpsikiyatri.org

KÖMÜR MADENÝ ÝþçÝLERÝNDE SERUM LÝpÝD PARAMETRELERÝ ...

Sonuç olarak; kömür iþçilerinde serum trigliserid dÜzeyi kontrollere göre yüksek bulunurken, HDL kolesterol ve LDH seviyeleri düþük bulundu.

fbe.dumlupinar.edu.tr

Fetal Ovaryan Kistlerde Tan› ve Takip

Birinci gebeli¤i, gebeli¤inin 12'nci hafta-s›ndan bafllayarak düzenli olarak kontrollere gel-mifl. 32 Haftal›k gebelik iken yap›lan kontrolde int-raabdominal kistik kitle saptanarak yüksek riskli gebelik bölümüne gönderilmifl.

www.perinataldergi.com

reduct derma balm

... reparerende, beroli-gende) Rosacea complex (arnica, salomons seal root extract, sy-press seed extract) (forbedrer mikro-sirkulasjonen, beroli-gende) Calming Complex (beroligende og anti-innflammatorisk) Reduserer rødhet i huden, hjelper til å forebygge irritasjon Hjelper til å forbedre og kontrollere ...

kundeweb.aggressive.no

Paralitik fiafl›l›kta Etyolojik ve Klinik De¤erlendirme

olgu (%16.6) kontrollere gelmedi¤inden takip edilemedi. Vasküler nedenlerle oluflan olgular medikal tedavi ile takip edildi. 2’sinde (%33.3) tam düzelme, 1’inde (%16.6)

www.bakirkoytip.org

HEPAT¯T B V¯RÜSÜNE BAˆLI (HBV) KRON¯K AKT¯F HEPAT¯T ...

Buna kar˙'O'k KAP ve T-1KP düzeyleri sadece sirotik evredeki hastalarda kontrollere göre anlaml' yüksek bulundu. Sonuç olarak, beklenenin aksine HBV'ne ba˜O' geli˙en KAH ve siroz hastalar'Q'n hiçbirinde osteomalazik bir tablo saptanmazken, her iki hasta grubunda yüksek dönü˙üm h'zl ...

egetipdergisi.com.tr

Duygudurum Bozukluklar› ile Mizaç Aras›nda İlişki Var ...

Depresif bozukluğu olan bireylerde normal kontrollere göre nörotisizm, kendini eleştirme, bağ›ml›l›k ve kat›l›k gibi kişilik özellikleri daha s›k görülmüştür (Sauer ve ark. 1997).

www.turkpsikiyatri.com

Bel ve Boyun Aðrýsý Hastalarýnda Anksiyete, Depresyon ve ...

Bel ve boyun aðrýsý olan kiþilerin, fiziksel fonksiyonunun normal kontrollere göre daha kötü olduðu, iþte ya da diðer etkinliklerinde daha fazla sorun yaþadýklarý, aðrý þiddeti ve aðrýya baðlý kýsýtlýlýk yaþama düzeyinin fazla olduðu saptanmýþtýr.

www.klinikpsikiyatri.org

Other sites you could try:

Find videos related to Kontrollere