Kontrata Kolektive E Punes

Kontrata e punës

I respectfully disagree with the Majority's decision on interim measures and therefore join Judge Kontrata e punës

www.gjk-ks.org

përmbajtjen dhe përfundimin e kontratave individuale të ...

Neni 159 1) Kontrata kolektive përmban dispozita mbi kushtet e punësimit, lidhjen, përmbajtjen dhe përfundimin e kontratave individuale të punës, formimin profesional, si dhe mbi marrëdhëniet midis palëve kontraktuese.

www.punesimi.info

Kontrata Kolektive

Kontrata Kolektive Në mbështetje të nenit 6 të Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/27 për Ligjin Themelor të Punës në Kosovë, Rregullores së UNMIK-ut nr. 2001/36 mbi Shërbimin Civil të Kosovës, nenit 2 (b), të Udhëzimit nr. 2001/17 mbi Strukturën dhe funksionimin e Këshillit ...

fsshk.eu

KONTRATA KOLEKTIVE

Me këtë kontratë kolektive (në tekstin e mëtejshëm: Kontrata) rregullohen të drejtat, obligimet dhe përgjegjësitë e të punësuarve në marrëdhënie pune (në ... RTK-ja i paguan të punësuarit shpërblimin jubilar, më sa vijon: • për 10 vjet pune në RTK 1 pagë minimale bruto e punës ...

www.rtklive.com

INSTITUCIONET E pERKOHSHME TE VETEoEVERISJES

QEVERIA E KOSOV!S .GOVERNMENT OF KOSOVO .VLADA KOSOVA-MINISTRIA E PUNEs DHE E MIREQENIES SOCIALE ... PF.RGJITHSHME KOLEKTIVE Neni 1 Partneret social jane dakorduar qe Kontrata e

www.biblioteka-ks.org

KODI I PUNËS

2) Kontrata kolektive e punës ose kontrata e shkruar mund të mund të parashikojë që shpenzimet e kryera nga vetë punëmarrësi, do t'i paguhen në formën e një shume të caktuar si paradhënie e përllogaritur mbi bazën e një dite pune, një javë ose një muaji.

fleteteverdha.com

REPUBLIKA E SHQIPËRISË Ministria e Punes dhe Ceshtjeve Sociale

2) Kontrata kolektive e punës ose kontrata e shkruar mund të mund të parashikojë që shpenzimet e kryera nga vetë punëmarrësi, do t'i paguhen në formën e një shume të caktuar si paradhënie e përllogaritur mbi bazën e një dite pune, një javë ose një muaji.

informacioni.com

Datë: 02

Punëdhënësi paraprak është i obliguar që punëdhënësin e ardhshëm ta informojë drejtë dhe plotësisht për të drejtat dhe detyrimet nga Kontrata Kolektive dhe Kontrata e Punës të cilat barten te punëdhënësi i ardhshëm.

www.kuvendikosoves.org

SINDIKATAT E ARSIMIT, NE PARAROJE TE ZHVILLIMEVE SINDIKALE NE ...

Ne kete renditje te normave te se drejtes dhe perparesise se tyre, gjithenje sipas nenit 11 te Kodit te Punes, Kontrata Kolektive e Punes, vjen menjehere mbas Kodit te Punes dhe akteve te tij nenligjore.

fsash-spash.com

Rregullimi i Marrëdhënies së Punës

Sipas Rregullores së UNMIK-ut për Ligjin Themelor të Punës, kontrata kolektive nuk mund të lidhet për një periudhë më të gjatë se 3 vite. Andaj Kontrata e Përgjithshme Kolektive, edhe pse nuk është zbatuar asnjëherë, zyrtarisht ka skaduar më 1 korrik 2008. 6 Kontrata Kolektive e ...

gapinstitute.org

Other sites you could try:

Find videos related to Kontrata Kolektive E Punes