Kontrata E Sigurimit

(Microsoft Word - Procedurat Administrative t\353 ZRRUM.doc)

Cilido vizitorë do të përshëndetet nga roja e sigurimit i cili do ta kontaktojë personin relevant për ta njoftuar se vizitori është duke e pritur në recepcion. Kontrata në mes të ZRRUM-it dhe kompanisë së sigurimit "Bodyguard" i drejton detyrat e rojës së sigurimit.

www.wwro-ks.org

LIGJ Nr.9267, datë 29.7.2004

"Përfitues" nënkupton personin që gëzon të drejtën e dëmshpërblimit që rrjedh nga kontrata e sigurimit. 14. "Veprimtari sigurimi" nënkupton nënshkrimin dhe zbatimin e kontratave të sigurimit, të lidhura midis shoqërisë së sigurimit dhe të të siguruarit.

www.amf.gov.al

FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE PËR KLIENTIN E KATEGORISË ...

KONTRATA E FURNIZIMIT ME ENERGJI ELEKTRIKE 3.1. Nënshkrimi i kontratës Kontrata e furnizimit me energji elektrike hyn ... 8.1 Furnizuesi ka të drejtë të kufizojë ose të ndërpresë (në përmasat e nevojshme) dhënien e energjisë elektrike kur: a. Ka shkelje të rregullave të sigurimit teknik që ...

www.ere.gov.al

GAZETA ZYRTARE E REPUBLIKËS SË KOSOVËS / Nr. 4 / 14 KORRIK ...

Polica e sigurimit - kontrata e sigurimit të autopërgjegjësisë, respektivisht certifikata e standardizuar e sigurimit të firmosur nga siguruesi dhe i siguruari me të cilën provohet kontraktimi i sigurimit të autopërgjegjësisë. 1.24.

www.bqk-kos.org

AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE BORDI

1 AUTORITETI I MBIKËQYRJES FINANCIARE BORDI RREGULLORE PËR TRAJTIMIN E DËMEVE QË MBULOHEN NGA KONTRATA E SIGURIMIT TË DETYRUESHËM NË SEKTORIN E TRANSPORTIT Kjo Rregullore hartohet në bazë të nenit 13 të Ligjit 10 076, datë 12.02.2009 " Për sigurimin e detyrueshëm në sektorin e ...

www.insurers-al.org

Instrument për sigurimin e cilësisë së edukimit për ...

Kreu I na njeh me instrumentin e sigurimit të cilësië në përgjithësi. Ai: * na njeh me kuadrin e përgjithshëm, objektivat dhe grupet të cilave u drejtohet ky instrument; * na njeh me konceptet dh parimet themelore të këtij instrumenti, veçanërisht me ato që lidhen me EQD, sigurimin e ...

www.coe.int

Rregulla 3 mbi ndryshimin e Rregullit për Sigurimin e ...

Nëse kompania e sigurimit konstaton se pronari nuk i përmbush detyrimet nga kontrata e sigurimit, e kjo cënon validitetin e kontratës dhe të vet sigurimit, është e deyruar që lidhur me këtë ta informojë organin e kontrollit të trafikut për t'ia hequr targat e ...

www.bqk-kos.org

Armatosura, të cilat përcaktohen me udhëzim të ...

Neni 8 Kontrata e sigurimit të detyrueshëm 1. Siguruesi është i detyruar të lidhë kontratën e sigurimit të detyrueshëm, në përputhje me parashikimet e këtij ligji, me kushtet e sigurimit dhe tabelën e primeve të sigurimit.

www.imperial.al

“Kontrata”, lidhet sot me date prej dhe ndermjet paleve ...

... Kjo Kontrate Pune( me poshte e quajtur “Kontrata”, lidhet sot me date_____ prej dhe ndermjet paleve: PUNEDHENES: Ndermarrja “Fokus” Sh..p.k e ... Shushari 2 Mbrojtja Ne Pune Dhe Kushtet E Punes Neni 5 1)Punedhenesi per te parandaluar aksidente duhet te percaktoje qarte rregullat e sigurimit ...

drejtesiashqiptare.com

PROGRAMI I PROVIMIT TE PRANIMIT 2010 2011 E Drejta Kushtetuese

Kontrata e sigurimit te pasurise, elementet, kushtet, casti i hyrjes ne fuqi te saj. 82. Kontrata e sigurimit te jetes e shendetit, karakteristikat, kufizimet e veprimit te saj,

www.magjistratura.edu.al

Other sites you could try:

Find videos related to Kontrata E Sigurimit