Kodbe

D. KOZAK et al.: DETERMINATION OF THE CRITICAL PRESSURE ...

Slika 2: Dolo~itev geometrije po{kodb vro~evodne cevi Figure 3: Illustration of irregular and rectangular defects Slika 3: Oblika neenakomerne in pravokotne po{kodbe

revijamit.imt.si

Violence in the Mesolithic

Ta raziskava preiskuje osebke iz ∏tirih najdi∏≠ ob Donavi (Lepenski Vir, Vlasac, Padina in Hajdu≠ka Vodenica), katerih travmati≠ne po∏kodbe so najverjetneje posledica nasilnih interakcij. ∞e upo∏tevamo ∏tevilo osebkov, ki so poko-pani na teh najdi∏≠ih (MNI = 418), so bila ta ...

arheologija.ff.uni-lj.si

Acta - 32/1 (2003) + slike

Tudi v srednjih in konnih delih so „e oitne po„kodbe zaradi zmrzali. Jama se kona s gru„natim podorom pod vejo vrtao. V tem delu je opazen freatini skok, vodni tok je preskoil iz enega zaetnega horizonta v drugega.

carsologica.zrc-sazu.si

Biomehanika upogibnih obremenitev ledvenega dela hrbtenice2

MED RAZGL 2007; 46 : 369-376 PREGLEDNI ^LANEK 369 Zalika Klemenc-Keti{1 Biomehanika upogibnih obremenitev ledvenega dela hrbtenice 2 Biomechanics of the Loading of Flexed Lumbar Spine IZVLE^EK KLJU^NE BESEDE: ledvena vretenca, biomehanika, breme dvigovanje, hrbtenica po{kodbe Vretenca, medvreten ...

www.medrazgl.si

ATERIALI MATERIALS AND TECHNOLOGY EHNOLOGIJE

Raztapljanje CO2 v embalirani vodi ali brezalkoholni pija~i in s tem povezane mo`ne po{kodbe Problems associated with the dissolution of CO2 in the case of bottled water and non-alcoholic beverages

revijamit.imt.si

COLOUR SALON

Z deli bo ravnal skrbno, ne odgovarja pa za morebitne po{kodbe ali izgubo med po{iljanjem. 7./ Dela poslana na nate~aj lahko organizator uporabi v predstavitvene namene v povezavi z nate~ajem brez pla~ila honorarja. ^e avtor s tem ne sogla{a, mora to navesti na priglasnici.

www.fkaa-klub.si

Vloga mikrocistinov pri razvoju bolezni parenhimskih organov ...

vitev po delovanju toksina niso primarne po{kodbe endotelijskih celic jetrnih sinusoidov, temve~ je odlo~ilno delovanje na hepatocite. [email protected] A, GIACOMELLI V O: VLOGA MIKROCISTINOV PRI RAZVOJU BOLEZNI PARENHIMSKIH ORGANOV

medrazgl.si

EARTHQUAKE THREAT IN LJUBLJANA POTRESNA [email protected] LJUBLJANE

Ocena potresne ranljivosti je pokazala, da bi ob potresu 9. stopnje, to je ob potresu, ki bi bil mo~nej{i kot leta 1895, bi bilo uni~enih kar 26,3% vseh stanovanj, hude po{kodbe bi imelo 44,9% stanovanj.

giam.zrc-sazu.si

Športne poškodbe medenice, dimelj in kolka

5 Test ravnote ja-Lahko stoji na eni nogi le krajši čas Hudo moteno Ne more korigirati ravnote ja z gle njem, temvečves čas uporablja koleno, trup in kolk za korekcijo dr e Stoji 1 minuto vendar drugo nogo občasno uporabi za oporo Moteno Ravnote je korigira s koleni, kolki in zgornjim ...

www.sportsrehabilitation.net

Poškodbe hrbtenice in bolečine v kri u

1 Poškodbe hrbtenice in bolečine v kri u dr. Edvin Dervišević, dr. med. Pogostost poškodb z Akutne poškodbe hrbta predstavljajo okrog 9% vseh športnih poškodb pri slovenskih vrhunskih športnikih. z Bolj kot pogostost nas skrbi pri teh poškodbah resnost poškodb.

www.sportsrehabilitation.net

Other sites you could try:

Find videos related to Kodbe