Kliniki

GUZY NOWOTWOROWE * LINIANEK - ANALIZA RETROSPEKTYWNA ...

nowiny lekarskie 2006, 75, 4, 320-322 èukasz bartkowiak, joanna przewo*na, borys ryglewicz, karolina stefaniak guzy nowotworowe * linianek - analiza retrospektywna materiaèu operacyjnego kliniki otolaryngologii i onkologii laryngologicznej akademii medycznej im.

www.nowinylekarskie.ump.edu.pl

Amphetamine and its analogues determination in urine from ...

Przegl„d Lekarski 2009 / 66 / 6 323 PRACE ORYGINALNE Oznaczanie amfetamin i ich zmodyfikowanych form w moczu pacjentów Kliniki Toksykologii

www.wple.net

VOL. 1/NR 1(1)/2010

Kierownik Kliniki: prof. dr hab. n. med. Tomasz Wolańczyk Centrum CBT STRESZCZENIE W artykule zamieszczono informacje na temat leczenia farmakologicznego zespołu

www.mededu.pl

Publikacje Pracowników Kliniki

DOROBEK NAUKOWY PRACOWNIKÓW KLINIKI CHOROBY WIEŃCOWEJ INSTYTUTU KARDIOLOGII CM UJ Kierownik Kliniki: Prof. dr hab. med. Wiesława Piwowarska (w kolejności alfabetycznej) ROK 2009 1.

www.kchw.cm-uj.krakow.pl

Third West East Dental Conference Warsaw 29-31 May 2008

3 Zaproszeni Wykùadowcy: Invited Speakers: Prof. dr hab. med. Piotr Arkuszewski - Kierownik Kliniki Chirurgii Czaszkowo - Szczêkowo -Twarzowej i Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Medycznego w £odzi Prof. dr hab. med. Teresa Bachanek - Kierownik Katedry Stomatologii Zachowawczej Lubelskiego ...

www.mrdental.de

(\312\356\357\350\377 Bacu PRICE 2010 +diagnostics.xls)

BEYNƏLXALQ KLĐNĐKĐ DĐAQNOSTĐKA MƏRKƏZĐ №Analizin adı ABR Biomaterial AZN Ümumi kliniki müayinələr (I) Qanın ümumi analizi + EÇS ...

www.interdiagnostic.az

OCENA WYBRANYCH ELEMENTÓW JAKO * CI * YCIA U CHORYCH ...

Pierwsz* grup* stanowi¯o 6 chorych operowanych z po-wodu neuropatycznej stopy cukrzycowej - przy przyj*ciu do Kliniki u wszystkich tych chorych stwierdzano obecno** t*tna na t*tnicach stopy.

www.nowinylekarskie.ump.edu.pl

TRUDNOŒCI DIAGNOSTYCZNE I TERAPEUTYCZNE ZAAWANSOWANYCH ...

Ch³opiec (M.A. nr historii choroby 7190/2002) w wieku 13 miesiêcy przyjêty zosta³ do Kliniki ze Szpitala Rejonowe-go z powodu stwierdzonego w badaniu USG guza jamy brzusznej.

pp.am.lodz.pl

83(l):98-107,1983. Anderson, CM., and Reiss, D.J. (University ...

Szefel, A. (Akademia Medycyny, Kliniki Psychiatrii, Lodz, Poland) Psychiatric hospitalization of doctors of medicine and other persons with higher education.

schizophreniabulletin.oxfordjournals.org

What You Need (4/05) Rus

Kliniki obespehiva[t vysokij uroven; obslu…ivaniq. Nawi rabotniki govorqt na mnogix qzykax. My gotovy otvetit; na vawi voprosy o tuberkul\ze.

www.nyc.gov

Other sites you could try:

Find videos related to Kliniki