Jativu

Komplicirane infekcije mokra}nog sustava i izborantibiotika

Prema smjernicama za antimikrobno lije~enje i profilaksu sastavljene na inici-jativu Interdisciplinarne sekcije za kontrolu rezistencije na antibiotike ...

hrcak.srce.hr

A A K K T T I I V V N N O O S S T T I I U U P P R R O O T T E ...

U ovu inici jativu prvi put je uklju č . ena. Turs. ka. Direktiva o audio-vizuelnim medijskim usluga. ma (Audiovisual Media Services Directive (AVMS)) ...

dtt.ba

Mapa tramvajskih linija Grada Zagreba

Grad Zagreb sudjeluje u obilježavanju Europskog tjedna mobilnosti od 2003., kada se uključio na inici-jativu udruga osoba s invalidite-tom.

www.delhrv.ec.europa.eu

HUNGARY / ALBANIA / BOSNIA

Skrenuo je pozornost i na nesvakidašnju inici-jativu koju FLp mađarska d.o.o. na-stoji pružiti svojim zainteresiranim suradnicima putem slobodnih se-minara u Sziráku. u predavanju senior mana-gera dr. Ibolye Bagoly i Györ-Naporan rad, siguran uspjeh.

www.foreverliving.com

Broj 8, maj 2011. godine

... nomske krize . Šefovi predstavništva su prihvatili inici-jativu ministarke Cvijanovi ...

www.predstavnistvorsbg.rs

Ana Pešikan

... da pokazuju inici-jativu i kreativnost, da postavljaju pitanja, da razviju svest o sebi i poštovanje drugih, da znaju da biraju, odlučuju s punom svešću zašto to čine, ...

www.see-educoop.net

INFORM A TOR

DEBELI [email protected]]I POLICAJAC Odbornik Aleksandar Bukumirovi} nekoliko puta je, tako|e, pokretao inici-jativu da se ne{to preduzme u saobra}ajnoj regulaciji Kozja~ke ulice, ...

www.savskivenac.rs

oktobar 2008. broj 22

Čak je i odlagnje jedne sednice Sku - pšt ine akcionara, dok Vlada ne donese zaključak, obavljeno na inici - jativu Petra Šku - ndrića , ...

www.hip-petrohemija.com

Proces otvaranja Muzila je započeo i više ga nitko ne može ...

... izjavio da podržava Građansku inici-jativu za Muzil, a nekoliko dana kasnije u Večernjem listu, nakon što je od Ministarstva obrane osigurao jedan dan otvorenog Muzila, ...

www.muzil.net

"Stevan Sremac" u novom Sjaju

... jete. Isto kao i u CV-u, rezultat treba da bude da ste vi nezavisna osoba koja zna da preuzme inici-jativu i odgovornost.

www.borca.org

Other sites you could try:

Find videos related to Jativu