Izvaja

OBRAZEC ZA IZDAJO ŠOLSKE TERMINSKE KARTICE URBANA ZA PREVOZ ...

Pravico do šolske terminske kartice Urbana imajo tudi študenti, in sicer ne glede na to, ali se študij izvaja kot redni ali izredni, pod pogojem, da niso v delovnem razmerju in niso prijavljeni kot brezposelne osebe.

www.ap-ljubljana.si

(Microsoft Word - PORO\310ILO - DELOVNA SKUPINA)

*testna*postaja*v*čebelarstvu*je*odobrena*organizaci ja,*ki*izvaja*preizkuse*proizvodnih*in* drugih*lastnosti*čebel*na*območju*ene*ali*več*občin *ali*upravnih*enot,*upoštevajoč* razmejitev*območij*glede*na*posamezni*ekotip*kranjs ke*čebele;* 2. matičarji*so*plemenske*družine,*iz*katerih*se ...

www.mkgp.gov.si

PREVZGOJNI DOM RADE * E

PREVZGOJNI DOM RADE * E PREDSTAVITEV ZAVODA Prevzgojni dom Rade*e izvaja vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, ki ga izre*e sodiš*e mladoletnikom in mladoletnicam zaradi storjenih kaznivih dejanj za obmo*ja vseh sodnih okro ij Republike Slovenije in je edini v Sloveniji.

www.mp.gov.si

Letno pregledno poročilo družbe KPMG Slovenija,

27 DECEMBER 2010 / LETNO PREGLEDNO POROČILO DRUŽBE KPMG SLOVENIJA, D.O.O. / 3 Uvod KPMG Slovenija, d.o.o. (v nadaljevanju KPMG) izvaja revizijske storitve za širok krog strank, ki segajo od podjetnikov posameznikov in družb z omejeno odgovornostjo pa do največjih delniških družb in ...

www.kpmg.com

(Microsoft Word - FINAN\310NI NA\310RT 2009.doc)

Pregled dejavnosti Na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Domžale izvaja osnovno zdravstveno dejavnost na primarni ravni v skladu s 7. členom Zakona o zdravstveni dejavnosti, zlasti pa: - organizira preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, - izvaja nujno ...

www.zd-domzale.si

Vabimo vas k poletnemu branju, ki vas bo navdušilo s svojo ...

Dragi bralci! Vabimo vas k poletnemu branju, ki vas bo navdušilo s svojo zanimivostjo in očarljivostjo, morda tudi nenavadnostjo. Posebno opozorilo: izvaja se lahko tudi na plaţi.

www.mb.sik.si

Javno povabilo izvajalcem usposabljanja - delodajalcem za ...

Program, ki se izvaja v okviru 2. razvojne prioritete Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, prispeva k doseganju specifičnih ciljev navedene razvojne prioritete, in sicer k povečanju odliva brezposelnih oseb v zaposlitev in izboljšanju usposobljenosti brezposelnih oseb.

www.ess.gov.si

ZD Ljubljana - BEŽIGRAD

ZD Ljubljana - BEŽIGRAD programirano zdravstvenovzgojno delo za odrasle po nacionalnem preventivnem programu preprečevanja bolezni srca in ožilja (Uradni list RS, št.67/2001 z dne 10.8.2001) na podlagi napotitve osebno izbranega zdravnika iz javnih in zasebnih ambulant s koncesijo TEST HOJE izvaja ...

www.zd-lj.si

ZAKON O IZVAJANJU REJNIŠKE DEJAVNOSTI (ZIRD)

(3) Rejnik je oseba, ki izvaja rejniško dejavnost pod pogoji, ki jih predpisuje ta zakon in v skladu z zakonom, ki ureja dru inska razmerja. (4) Rejniška dru ina je dru ina, v kateri se izvaja rejniška dejavnost.

www.mddsz.gov.si

opomnik ESS OKTOBRU 2011

prednostne usmeritve »Enake možnosti na trgu dela in krepitev socialne vključenosti«, izvaja projekt »Za Pokolpje-aktivno in dejavno!«. Upravičenec oziroma izvajalec projekta je Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

www.mddsz.gov.si

Other sites you could try:

Find videos related to Izvaja