Izvaja

Univerza na Primorskem

Fakulteta se lahko pohvali z mnogimi dose ki, med katerimi izstopa tudi dej-stvo, da je ena od petih slovenskih fa-kultet, ki je sprejela izzive novega Zako-na o visokem šolstvu in bolonjske dekla-racije, saj v tem akademskem letu izvaja nova »bolonjska« študijska programa 1. stopnje.

www2.fm-kp.si

Informacije o vpisu na Univerzo v Ljubljani za tuje državljane

Izredni študij se izvaja tudi v dislociranih enotah zunaj sedeža fakul-tet. Nekatere fakultete organizirajo tudi študij na daljavo, kot obliko izrednega študija.

www.vpis.uni-lj.si

POŠTNE IN TELEKOMUNIKACIJSKE STORITVE, SLOVENIJA, 4 ...

Operater je pravna ali fizična oseba, ki izvaja pravni in dejanski nadzor nad celoto funkcij, ki so potrebne za zagotavljanje ustreznih telekomunikacijskih storitev.

www.stat.si

AVTORJI / AUTHORS

V tem zvezku RR so objavljeni rezultati statisti˛nih raziskovanj s podro˛ja transporta, ki jih izvaja Statisti˛ni urad Republike Slovenije vsak mesec oziroma vsako leto.

www.stat.si

DR AVNI PROGRAM PRESEJANJA IN ZGODNJEGA ODKRIVANJA ...

Presejalne kolonoskopije v Programu Svit izvaja 27. akreditiranih kolonoskopskih centrov na območju celotne Slovenije. Kolonoskopski centri izpolnjujejo zahtevane kriterije kakovosti.

www.zbornica-zveza.si

Mednarodni standardi ocenjevanja vrednosti

3.4 Podlaga vrednosti opisuje naravo te hipotetične transakcije, na primer, ali se izvaja na javnem trgu ali ne in kaj vpliva na motivacijo in ravnanje strank.

www.si-revizija.si

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega ...

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prednostne usmeritve

www.mss.gov.si

GENERATOR KLICEVZATELEFONSKOCENTRALO MLBSI2000 V5

CVA izvaja naslednjenaloge: Vmoduluopravljaveˇcinokontrolnihfunkcij, takosignalizacij, kotprocesiranjepoziva terkrmiljenjeperiferije. Vseaplikacijeteˇ cejovokviruoperacijskegasistemapSOS+ (Plug-in Silicon Operating System), kiskrbizapravilno inpravoˇcasnorazporeditevopravilposameznim zvezam.

matrix.uni-mb.si

Oddaja vloge DDV-P2 se izvaja v sklopu »Povezanih postopkov ...

Navodilo za vpis Zahtevka za izdajo identifikacijske številke za davek na dodano vrednost (za državljane) Oddaja vloge DDV-P2 se izvaja v sklopu »Povezanih postopkov« (glejte Slika 1)

evem.gov.si

ZAHTEVEK ZA PRENOS SREDSTEV v pokojninski načrt PNJU K , ki ...

ZVPSJU Zaprti vzajemni pokojninski sklad za javne uslužbence Modra zavarovalnica, d.d. Dunajska cesta 119 1000 Ljubljana T : 080 2345 E : info. [email protected] www.modra-zavarovalnica.si ZAHTEVEK ZA PRENOS SREDSTEV Obrazec ZVPSJU-021 v pokojninski načrt PNJU K , ki ga izvaja ...

www.modra-zavarovalnica.si

Other sites you could try:

Find videos related to Izvaja