Izdevumu

RÎGA. SKATS NO MALAS

Mçs bûsim gandarîti, ja ar ðo izdevumu pierâdîsim, ka darbs ðajâ virzienâ ir pilsçtai lietderîgs un turpinâms, lai nâkotnç nodroðinâtu nopietnu, regulâru izdevumu par Rîgu starptautiskâ salîdzinâjumâ.

www.agenda21riga.lv

Economics, III 671. 671. Ekonomika, III - VOLUME 671

izdevumu apjoms Tautas partijai palielināts par 162,5%, Latvijas ceļam par 58,6%. Šajā gadā reklamētāko marku sarakstā iekļuvusi arī Tēvzemei un

www.lu.lv

EDITOR'S COLUMN - REDAKTORA SLEJA

Ziedotāji šo izdevumu saņems oktobrī vai novembrī. Paldies, Juris Petričeks, OMF padomes un OMFA padomes loceklis. John I. Kirsis of Issaquah died March 30, 2005, at Overlake Hosp ital Medical Center in Bellevue.

www.nwlink.com

IKÍILE COUNTY

... facilities in Ogre district and Latvia •Composition of excursion routes and organization of excursions •Guide services •Copying, fax and e-mail sending and receiving, printing Izdevéjs: Ogres rajona Türisma informåcijas centrs 2009 Finanséjums: Ogres rajona pašvaldîba Atbildîgais par izdevumu ...

v3.ogre.lv

Kases izdevumu orderis Nr.

1.pielikums.xls. Summa Izsniegts Pamatojums Izsniegts 200__.gada "___"_____ Paraksts _____ Vadītājs_____ Grāmatvedis _____ Izsniedza kasieris _____ Reģistrācijas nr. 200__.gada Korespondējošā konta nr.

www.helind.lv

Medicīniski ekonomiskā statistika

11.1. tabula ambulatorĀs veselĪbas aprŪpes iestĀŽu izdevumu struktŪra 1 , % table 11.1. breakdown of expenditures of the outpatient healthcare establishments 1 , %

vec.gov.lv

Izdevumu finansïjis ES PHARE Latvijas-SpÇnijas divpusïjÇs ...

Izdevumu finansïjis ES PHARE Latvijas-SpÇnijas divpusïjÇs sadarb¥bas projekts (LE/99/IB-CO-01) «Atbalsts turpmÇkai likumdo‰anas saska¿o‰anai un institciju stiprinljanai darba dro‰¥bas un vesel¥bas jomÇ» ±pa‰a pateic¥ba SpÇnijas NacionÇlajam Darba dro‰¥bas un ...

osha.lv

Promocijas darba kopsavilkums: Latvijas reģionālo ...

Augstskolas mājvietas ideja balstījās uz 1919. gada novembra beigās bermontieöu nodedzināto un nopostīto Jelgavas pili. 1934. gada 14. aprīlī tiek izdots LU izdevumu aprēėins, nosakot, ka divas fakultātes (Filoloăijas un filozofijas un Tautsaimniecības un tiesību zinātĦu) būtu ...

llufb.llu.lv

SaimnieciSkāS darbībaS

1 SaimnieciSkāS darbībaS ieņēmumu un izdevumu uzSkaiteS žurnāla aizpildīšana Buklets sniedz informāciju iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājiem - individuālaj iem uzņēmumiem, zemnieku un zvejnieku saimniecībām un individuālajiem komersan-tiem, kuru apgrozījums (ieņēmumi ...

www.vid.gov.lv

Projekta vadītāja: Ilze Neimane Izdevumu sastādīja: Astra ...

ANOTĀCIJA Klimata pārmaiņas un pieaugošā atkarība no naftas un citiem neatjaunojamiem enerģijas resursiem aizvien vairāk apdraud sabiedrību.

www.latforin.info

Other sites you could try:

Find videos related to Izdevumu