Izdatkov

9 IZOBRA EVANJE

Grafikon 3: Struktura javnih izdatkov za formalno izobra evanje po namenu porabe, Slovenija Chart 3: Structure of public expenditure for formal education by purpose of expenditure, Slovenia Grafikon 4: Struktura javnih izdatkov za formalno izobra evanje po ravneh izobra evanja in namenu porabe ...

www.stat.si

CILJI EU ZA LETO 2020 IN MERJENJE RAZVOJA - SLOVENSKI PRISTOP

Odhodki so se v procesu prehoda na programski prora*un ustrezno uskladili po novi razvojni klasifikaciji, s *imer je na*rtovanje izdatkov neposredno povezano s cilji in aktivnostmi za njihovo uresni*evanje.

www.stat.si

PORABA ANKSIOLITIKOV TER HIPNOTIKOV IN SEDATIVOV V SLOVENIJI

Psihiatri~na zdravila predstavljajo 11,2 % vseh izdatkov za zunajbolni{ni~na zdravila. Njihova poraba, merjena v DDD, je v zadnjem petletnem obdobju narasla za tretjino (tab. 1).

users.volja.net

ANALIZA IZDATKOV ZA ZDRAVSTVO V GOSPODINJSTVIH SLOVENIJE IN ...

IZJAVA Študentka Karmen Keršmanc izjavljam, da sem avtorica tega diplomskega dela, ki sem ga napisala pod mentorstvom prof. dr. Maksa Tajnikarja, in dovolim njegovo objavo na fakultetnih spletnih straneh.

www.cek.ef.uni-lj.si

PROGRAMSKA KLASIFIKACIJA IZDATKOV OBČINSKIH PRORAČUNOV

_____1 I. UVOD Ministrstvo za finance je v zadnjih letih izvedlo reformo javnih financ, katere končni cilj je uskladitev javne porabe z napredno mednarodno prakso, izboljšanje transparentnosti in odgovornosti pri razpolaganju s proračunskimi sredstvi ter izpopolnitev metod spremljanja in ...

www.mf.gov.si

ANJE ZA SLOVENSKE PARTNERJE - V OKVIRU PROGRAMA ...

izdatkov ter dokumentacije, s katero se izkazuje upravienost izdatkov. 4.1 Delovni sklopi (Components) Skladno z zahtevami programa morajo upravienci vse prijavljene izdatke umestiti v pravilen

www.svlr.gov.si

NAVODILA O UPRAVIČENOSTI IZDATKOV

3 1. SPLOŠNO V dokumentu so predstavljena navodila o pogojih financiranja Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013 (OP SI-AT) za vodilne partnerje / projektne partnerje (VP/PP) ter za nacionalne kontrolorje.

www.si-at.eu

(Microsoft Word - Vpliv javnih izdatkov za izobra\236evanje ...

(Microsoft Word - Vpliv javnih izdatkov za izobra\236evanje na gospodarsko rast-Brigita \216vokelj.doc)

www.cek.ef.uni-lj.si

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike ...

Vsota izdatkov v preteklih letih in predvidenih izdatkov v tekočem in naslednjih letih je enaka vrednosti projekta; 38. viri za financiranje projekta v načrtu financiranja projekta so izvršena plačila za projekt v preteklih letih in načrtovana plačila v tekočem in v naslednjih letih za ...

www.mf.gov.si

- PO opravlja svoje naloge na podlagi sklepa Vlade RS št ...

¾Razlike vodijo do zastojev pri odobritvi novih prilivov Evropske komisije4. CERTIFICIRANJE (POTRJEVANJE) IZDATKOV EVROPSKI KOMISIJI MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO

www.mju.gov.si

Other sites you could try:

Find videos related to Izdatkov