Ivotinja

Epidemiološki značaj ljudi i domaćih ivotinja kao ...

Volumen 63, Broj 1 VOJNOSANITETSKI PREGLED Strana 13 Correspondence to: Srđan Lazić, Vojnomedicinska akademija, Institut za epidemiologiju, Crnotravska 17, 11 040 Beograd, Srbija i Crna Gora.

www.doiserbia.nb.rs

www.drustvonoa. org

Udru enje građana "NOA - Društvo za zaštitu ivotinja" Knjaza Miloša 57, 7800 Banja Luka, Bosna i Hercegovina Telefon: 00387 65/933 617 www.drustvonoa. org iro račun: 567-162-19000072-39 http://www.drustvonoa.org BOSNA I HERCEGOVINA ...

www.animalliberationfront.com

VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA VAKALICE ZA PSE NAMJENJENE ...

bile pripremljene isključivo od sljedećih nusproizvoda ivotinjskog podrijetla: / has been prepared exclusively with the following animal by-products: (2) bilo / (2) either [— djelova zaklanih ivotinja, koje su bile prikladne za prehranu ljudi u skladu sa zakonodavstvom Republike ...

www.aphis.usda.gov

Rasprostranjenost bruceloze u Republici Hrvatskoj s osvrtom ...

Od ukupnog broja pretra`enih `ivotinja u Bosni i Hercego-vini tijekom 2007., pozitivne reakcije utvr|ene su 2,9% `ivotinja, a najvi{e bo-lesnih ljudi dolazi iz Unsko-sanskog kantona.

hrcak.srce.hr

Veterinarski fakultet Sarajevo - Casopis Veterinaria Vol. 49 ...

NEKE OSOBENOSTI U EPIZOOTIOLOGIJI I KLINIČKOJ SLICI KOD IVOTINJA OBOLJELIH OD BJESNILA Bajrović T., Husanović Evelina, Velić R., Dukić Behija, Arapović Lejla, Čamo D. Kratak sadr aj - U radu su prezentirani rezultati laboratorijskih ispitivanja mozga dobijeni od ubijenih ili uginulih ivotinja ...

www.vfs.unsa.ba

V O D I Č / G U I D A N C E

... Postupci i oprema u finalizaciji poljprivrednih proizvoda Procedures and Equipment in Finalization of Agricultural Products Stjepan Pliestić Marketing poljoprivrednih proizvoda Marketing of Agriculturl Products eljko Šuman Damir Ljubić Mljekarstvo Specijalna zootehnika Hranidba domaćih ivotinja ...

apfmo.org

VETERINARSKI CERTIFIKAT ZA SVJE E MESO SVINJA KOJE SE IZVOZI ...

Potvrda o zaštiti ivotinja / Animal welfare attestation Ja, dolje potpisani slu beni veterinar, ovdje potvrđujem da je gore opisano svje e meso dobiveno od ivotinja koje su u klaonicama prije i u vrijeme klanja ili ubijanja tretirane u skladu s odgovarajućim odredbama zakonodavstva Europske ...

www.mps.hr

ZBORNIKABSTRAKA TA

DIVERZITETIZAŠTITAAUTOHTONIHEKOTIPOVAVRSTE Apismelliferacarnica USRBIJI Jevrosima Stevanoviæ 1, Z. Stanimiroviæ 1 iSlobodan Jovanoviæ 2 1 Katedrazabiologiju, Fakultetveterinarske medicine, Beograd 2 Katedrazastoèarstvoigenetiku*ivotinja, Fakultetveterinarske medicine, Beograd ...

www.dgsgenetika.org.rs

Veterinarski certifikat za Republiku Hrvatsku / Veterinary ...

Animal health attestation / Potvrda o zdravstvenom stanju ivotinja : I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the fresh meat described above : / Ja, dolje potpisani slu beni veterinar, potvrđujem da gore opisano svje e meso : 10.1 has been obtained in the territory with code ...

www.mps.hr

VETERINARSKI FAKULTET SVEUCILIŠTA U ZAGREBU ZAVOD ZA STOCARSTVO

Predmeti na Zavodu: STATISTIKA izborni predmet u 2. semestru TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE I UZGOJA IVOTINJA obavezni predmet u 3. i 4. semestru satnica u 3. semestru: 3 + 1 + 2 (predavanja + seminari + vje be) satnica u 4. semestru: 3 + 2 (predavanja + vje be) + 60 sati stručno-kliničkog rada ...

www.vef.unizg.hr

Other sites you could try:

Find videos related to Ivotinja